Skip to main content

Prehľad publikácií

Prehľad publikácií

Nasledovné publikácie si môžete zakúpiť v kníhkupectve VEDA na Hornopotočnej 23.

Otvorené je :
Pondelok až piatok od 9:00 do 15:00.
V sobotu je zatvorené.

Zodpovedný pracovník:
Mária Rapantová
mobil: 0903 236 938

Publikácie TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstva Trnavskej univerzity Trnave:

1. Šimončič, J., Škoviera, D.: Trnavská univerzita (1635 – 1998) v dokumentoch (Bratislava 2002)
2. Ilowiecki, M., Zasepa, T.: Moc a nemoc médií (Bratislava 2003)
3. Wojtyla, K.: Pri základoch obnovy. Štúdie o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu (Bratislava 2003)
4. Trnka, A., Čapek, M., Kloubec, B.: Vtáky NPR Parížske močiare (Bratislava 2003)
5. Pecháň, I., Kováč, G.: Prehľad biochémie človeka. II. Základy metabolických procesov ľudského organizmu
    a ich regulácie (Bratislava 2003)
6. B. Pupala: Narcis vo výchove. Pedagogické súvislosti individualizmu (Bratislava 2004)
7. Hrehová, H.: Etika – Sociálne vzťahy – Spoločnosť (Bratislava 2005)
8. Sekerka, V., Múdry, P.: Všeobecná botanika (Bratislava 2005)
9. Sekerka, V.: Botanika výtrusných rastlín (Bratislava 2005)
10. Linkešová, M.: Vývojové trendy chemických súťaží (Bratislava 2005)
11. Halušková, A., Nevolná, Z. Škrinár, A.: Základné otázky obchodného práva (Bratislava 2005)
12. Freund, M., Olšovská, A.: Príklady z pracovného práva (Bratislava 2005)
13. Baláž, P., Palkovič, J.: Dokazovanie v trestnom konaní. Teoretická a praktická časť (Bratislava 2005)
14. Baláž, P.: Trestné právo hmotné – všeobecná a osobitná časť (Bratislava 2005)
15. Fotta, P.: Pri prameni filozofie (Bratislava 2005)
16. Haľama, P.: Princípy psychologickej diagnostiky (Bratislava 2005)
17. Popielski, K.: Noetická dimenzia osobnosti (Bratislava 2005)
18. Kaščák, O.: Moc školy. O formatívnej sile organizácie (Bratislava 2006)
19. Baláž, P.: Spoločensko - právna ochrana pred korupciou (Bratislava 2006)
20. Blažek M., Ďurček K., Rojka Ľ.: Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír (Bratislava 2006)
21. Letz J.: Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy
     I. Personalistické metafyziky (Bratislava 2006)
22. Kudláčová, B.: Fenomén výchovy: historicko-filozoficko-antropologický aspekt (Bratislava 2006)
23. Matulník, J.: Sociálne a zdravotné dôsledky zmien demografického správania na Slovensku (Bratislava 2006)
24. Held, Ľ. a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách (Bratislava 2006)
25. Novotná, M. a kol.: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma (Bratislava 2006)
26. Žoldošová K.: Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania (Bratislava 2006)
27. Strehárová, A. a kol.:  Aktuálne kapitoly z infektológie (Bratislava 2007)
28. Sabó, A. a kol.: Chrípka (Bratislava 2007)
29. Letz, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia II. Novotomistické metafyziky (Bratislava 2007)
30. Škoviera, D.: Valentín Exchius: Rozhovor o spravovaní štátu (Bratislava 2007)
31. Fordinálová, E.: Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí (Bratislava 2007)
32. Dianiška, G.: Základy sociálnej psychológie pre právnikov (Bratislava 2007)
33. Gojdič, I., Rakovanová, L.: Umenie na Slovensku v kultúrnych a historických súvislostiach (Bratislava 2007)
34. Kratochvílová, E. a kol.: Úvod do pedagogiky (Bratislava 2007)
35. Barancová, H. a kol.: Zborník z konferencie (Bratislava 2007)
36. Rajský, A.: Osoba ako ikona tajomstva (Bratislava 2007)
37. Kaščák, O., Filagová, M.: Javisko a zákulisie školy (Bratislava 2007)
38. Požár, L.: Základy psychológie ľudí s postihnutím (Bratislava 2008)
39. Grác, J.: Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach (Bratislava 2008)
40. Barancová, H. a kol.: Medicínske právo (Bratislava 2008)
41. Laclavíková, M., Švecová, A.: Pramene práva na území Slovenska I (Bratislava 2008)
42.  Fordinálová, E.: Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie (Bratislava 2008)
43.  Sabó, A., Špajdelová J.: Biológia (Bratislava 2008)
44.  Salát D. a kol: Všeobecná patologická fyziológia (Bratislava 2008)
45.  Smoleňová L. a kol: Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti (Bratislava 2008)
46.  Barancová H. a kol.: Pracovný pomer a poistný systém (Bratislava 2009)
47.  Dobrotková M. a kol.: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach (stredovek), (Bratislava 2009)
48.  Petrová Z.: Vygotského škola v pedagogike (Bratislava 2009)
49.  Botíková A. a kol.: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve (Bratislava 2009)
50.  Grác Ján a kol.: Acta Psychologica Tyrnaviensis 11 – 12, (Bratislava 2009)
51.  Šimovček, I.: Garancia procesných práv v trestnom konaní (Bratislava 2009)
52.  Grác, J.: Kapitoly edukačnej psychológie (Bratislava 2009)
53.  Letz, J.: Kresťanská filozofia 20. storočia III. – Netomistické metafyziky (Bratislava 2009)
54.  Hološová, A.: Rektori Trnavskej univerzity 1635-1777, 1992-2008 (Bratislava 2009)
55.  Blaho, P.: Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica V (Bratislava 2009)
56.  Šimovček, I.: Harmonizácia pracovného práva (Bratislava 2009)
57.  Bílik, R.: Interpretácia umeleckého textu (Bratislava 2009)
58.  Rajský A.: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka (Bratislava 2009)
59.  Rábik, V.: Monumenta Vaticana Slovacaie, Tomus II.
60.  Kudláčová B.: Dejiny pedagogického myslenia I (Bratislava 2010)
61.  Blaho P.: Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VI (Bratislava 2010)
62.  Kol. autorov: Mária Balážová (Bratislava 2010)
63.  Kratochvílová E.: Pedagogika voľného času (Bratislava 2010)
64.  Kudláčová B.: Európske pedagogické myslenie(od antiky po modernu), (Bratislava 2010)
65.  Kol. autorov: Pocta Petrovi Blahovi (Bratislava 2010)
66.  Rusnák, M.: Bioštatistika pre študentov zdravotníctva (Bratislava 2010)
67.  Blaho, P.: Konferencia právnych romanistov (Bratislava 2010)
68.  Kaščák, O.: Škola ako rituálny priestor (Bratislava 2010)
69.  Bitskey I.: Peter Pázmaň – slov. preklad (Bratislava 2010)
70.  Ožvoldová, M., Gerhátová Ž.: Projektové vyučovanie s využitím integrovaného
       e-learningu (Bratislava 2010)
71.  Gajdoš, R.: Konceptuálny text: Genéza a metamorfózy (Bratislava 2010)