Skip to main content

Štatút UK

Štatút Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity v Trnave

Úvodné ustanovenia

§1

 1. Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity (ďalej len "univerzitná knižnica") je ústrednou knižnicou Trnavskej univerzity.
 2. Činnosť univerzitnej knižnice sa rozvíja na základe humanistických tradícií tlačiarne historickej Trnavskej univerzity v Trnave - Typi Universitatis Tyrnaviensis.

§2

 1. Univerzitná knižnica je pracoviskom Trnavskej univerzity v Trnave, je zriadená na základe Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave.
 2. Sídlom univerzitnej knižnice je Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, PSČ 918 43 (ďalej len "univerzita").

 Podmienky činnosti univerzitnej knižnice

§3

Vedenie univerzity vytvára priaznivé podmienky pre stály rozvoj univerzitnej knižnice a zabezpečuje pre tento účel kapitálové a bežné finančné prostriedky.

§4

Univerzitná knižnica je začlenená do organizačného útvaru jedného z prorektorov.

§5

 1. Činnosť univerzitnej knižnice sa spravuje zákonom č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, Štatútom Trnavskej univerzity a Štatútom univerzitnej knižnice a inými organizačnými normami univerzity.
 2. Univerzitná knižnica poskytuje knižničné služby v zmysle platného Knižničného poriadku Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, ktorý vydáva a novelizuje príslušný prorektor.
 3. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov univerzitnej knižnice sa spravujú Zákonníkom práce a Organizačným poriadkom univerzity.

§6

Pre účinnejší rozvoj univerzitnej knižnice zriaďuje rektor univerzity Knižničnú radu univerzitnej knižnice ako poradný a iniciatívny orgán (ďalej len "knižničná rada"). Činnosť knižničnej rady sa spravuje Štatútom Knižničnej rady, ktorý vydáva rektor univerzity.

§7

 1. Za činnosť univerzitnej knižnice zodpovedá riaditeľ univerzitnej knižnice rektorovi univerzity.
 2. Riaditeľa univerzitnej knižnice menuje a odvoláva rektor univerzity. V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa univerzitnej knižnice jeho zástupca. Na návrh riaditeľa univerzitnej knižnice ho poveruje vykonávaním tejto činnosti príslušný prorektor.
 3. Riaditeľ univerzitnej knižnice najmenej raz za rok predkladá Grémiu rektora univerzity správu o činnosti univerzitnej knižnice.

Úlohy univerzitnej knižnice

§8

 1. Univerzitná knižnica tvorí informačnú základňu univerzity.
 2. Univerzitná knižnica najmä
  1. poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti,
  2. získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom,
  3. prostredníctvom najnovších informačných prostriedkov poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby a podporuje zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou,
  4. iniciatívne buduje kooperačné vzťahy s pracoviskami na Slovensku i v zahraničí s cieľom získať kvalitatívne nové informácie a vedecké poznatky a sprostredkovať ich používateľom,
  5. bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity,
  6. spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity (bibliografická registrácia publikácií, BIREP),
  7. centrálne eviduje, registruje a sprostredkúva ISBN, ISSN dokumentov vydaných v rámci univerzity.

Organizačné členenie

§9

 1. Základné organizačné členenie univerzitnej knižnice stanovuje tento štatút univerzitnej knižnice.
 2. Univerzitná knižnica sa organizačne člení na tieto hlavné úseky:
  1. organizácia a riadenie univerzitnej knižnice,
  2. akvizícia,
  3. spracovanie knižničného fondu,
  4. správa periodík,
  5. medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (ďalej len "MVS" a "MMVS"),
  6. evidencia publikačnej činnosti,
  7. výpožičné služby.

Fakultné knižnice

§10

 1. Fakultná knižnica je integrálnou súčasťou univerzitnej knižnice. Je to knižnica na fakulte, ktorá obsahuje knižničný fond s obsahovým zameraním na príslušné vedné odbory pracoviska.
 2. Fakultná knižnica sa zriaďuje štatútom univerzitnej knižnice alebo dohodou uzavretou medzi univerzitou zastúpenou rektorom a príslušnou fakultou univerzity zastúpenou dekanom tejto fakulty (ďalej len "fakultná knižnica"). Takáto dohoda je dodatkom štatútu univerzitnej knižnice podľa § 11 ods. 1 štatútu univerzitnej knižnice.
 3. Týmto štatútom sa zriaďuje fakultná knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so sídlom na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave.
 4. Ak sa zriadi fakultná knižnica, uzavrie sa medzi univerzitnou a fakultnou knižnicou najneskôr do troch kalendárnych mesiacov od zriadenia fakultnej knižnice písomná dohoda, z ktorej bude najmä vyplývať, že:
  1. knižničný fond fakultnej knižnice, ktorý je majetkom fakulty, sa v automatizovanom a knižničnom systéme univerzitnej knižnice spravidla spracováva zamestnancami fakulty v mieste fakultnej knižnice,
  2. doplňovanie knižničného fondu fakultnej knižnice sa zabezpečuje na základe požiadaviek vedúceho fakultnej knižnice spravidla z finančných prostriedkov fakulty alebo z iných zdrojov,
  3. zväzky knižničného fondu sú evidované v Prírastkovom zozname univerzitnej knižnice a v Prírastkovom fonde fakultnej knižnice,
  4. používateľ fakultnej knižnice musí mať platný preukaz používateľa služieb univerzitnej knižnice,
  5. fakultná knižnica vychádza v ústrety univerzitnej knižnici pri zabezpečovaní služieb MVS a MMVS,
  6. univerzita zabezpečí pre fakultnú knižnicu tie moduly automatizovaného knižničného systému, ktoré sú plne kompatibilné so systémom v univerzitnej knižnici,
  7. fakultná knižnica informuje o poškodených a stratených knižničných jednotkách a podáva návrhy na vyradenie,
  8. fakultná knižnica pravidelne dodáva štatistické údaje podľa dohody do univerzitnej knižnice.
 5. Univerzitná knižnica poskytuje fakultnej knižnici odbornú a metodickú pomoc, zameranú na výpožičný proces, stavanie knižničného fondu, štatistické údaje, uplatňovanie nových pracovných postupov a pod.

Záverečné ustanovenia

§11

 1. Štatút univerzitnej knižnice ako aj návrhy na jeho úpravu vo forme dodatkov prerokúva Kolégium rektora univerzity.
 2. Zrušuje sa štatút univerzitnej knižnice zo dňa 27. 4. 1994.
 3. Tento štatút univerzitnej knižnice nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu rektorom univerzity.

Trnava, 27. 3. 2001

prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.