Skip to main content

Výberové a habilitačné konania

V súlade s §76 ods.10 a §77 ods.1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.455/2012 Z.z. od 1.1.2013 zverejňuje Trnavská univerzita v Trnave na svojom webovom sídle náležitosti ohľadom:

Dôležité upozornenie:

Táto webstránka je dosiahnuteľná zo stránky MŠVVaŠ SR (http://www.minedu.sk/volne-pracovne-miesta-na-vysokych-skolach/). Redaktori príslušných fakultných podstránok zabezpečujú včasné uverejňovanie správnych informácií, ktoré sú dostupné pod vyššieuvedenými linkami (Návrh usmernenia k Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 455/2012 Z.z.).