Skip to main content
Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka volebnej komisie
27.05.2024

Oznámenie o kandidátovi na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2024-2028

Dňa 27. 5. 2024 volebná komisia pre účely voľby na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave overila predložený návrh na kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Po jeho posúdení v zmysle čl. 2 ods. 6 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora týmto oznamuje, že za kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave bol navrhnutý:

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik

V Trnave 27. 5. 2024
Mgr. Katarína Karabová, PhD., v.r.
predsedníčka volebnej komisi
e

Prílohy:

Odborný životopis_Hrnčiarik

Predložený návrh stratégie rozvoja univerzity_Hrnčiarik 

Toto oznámenie o kandidátovi na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave bolo uverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. 5. 2024.