Skip to main content

Laicita v kultúrnych súvislostiach: stredoeurópska a uruguajská skúsenosť

Plagát

Dátum a miesto konania

28. 2. 2024 / 9:00

Aula Teologickej fakulty Trnavskej univerzity / Kostolná 1 / Bratislava

Organizátori

Trnavská univerzita v Trnave / Pedagogická fakulta / Katedra pedagogických štúdií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky / cirkevný odbor

Cieľ konferencie

Laicita ako oddelenie štátu a náboženstva má pôvod v európskej civilizácii, ale neobmedzuje sa len na ňu. V samotnej Európe sa v priebehu dejín objavili viaceré varianty laicity – od francúzskeho modelu striktnej separácie štátu a náboženstva po stredoeurópske kooperatívne modely nábožensky neutrálneho štátu spolupracujúceho s náboženskými spoločnosťami. Tieto varianty možno rozlíšiť aj v oblastiach sféry vplyvu európskych krajín. Jedinečným príkladom implementácie frankofónneho modelu laicity v Latinskej Amerike je Uruguaj. Hlavným cieľom stretnutia odborníkov je preskúmať podoby laicity so zameraním na stredoeurópsky a latinskoamerický kultúrny priestor.

Panelový blok sa sústredí na diskusiu okolo vplyvu sekularizácie a iných spoločenských zmien na vnímanie a právnu úpravu vzťahu štátu a náboženských spoločností a ponúkne komparáciu vzťahov štátu a cirkví v Českej republike a Slovenskej republike po roku 1993. Vzhľadom na spoločnú legislatívu v tejto oblasti a historický kontext pred rozdelením štátu v roku 1993 pôjde o reflexiu konfesnoprávnej úpravy z pohľadu zástupcov štátnej správy zodpovednej za predmetnú oblasť z Ministerstva kultúry Českej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Otvorenie / 9:00 – 9:15

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. / dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Plenárny blok / 9:15 – 11:15

prof. Dr. Néstor Da Costa / sociológ / Universidad Católica del Uruguay / The Uruguayan Experience of Laicity

doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD. / sociológ / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Metamorfózy religiozity Slovákov na pozadí kooperatívneho modelu laicity v strednej Európe

Rabín Michail Kapustin / rabín / Zväz židovských náboženských obcí / Židovská obec na Slovensku v súčasnosti

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. / právnik / Trnavská univerzita v Trnave / Pohľad na súčasné otázky bilaterálnej zmluvnej úpravy vzťahov medzi štátom a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami so zameraním na možnú budúcu úpravu ochrany svedomia v SR

Prestávka / 11:15 – 11:30

Panelový blok / 11:30 – 12:30

Moderuje Mgr. Jaroslav Barborák / novinár

PhDr. Radovan Čikeš, PhD. / riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry Slovenskej republiky

ThLic. Petr Šimůnek / vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností ministerstva kultury České republiky

Ukončenie konferencie / 12:30

Vedecký výbor

Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
prof. Dr. Néstor Da Costa
prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.
prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.
prof. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Organizačný výbor

doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.
Mgr. Lucia Grešková, PhD.
Mgr. Alexandra Kocianová

Poster návrh a grafické spracovanie

MgA. Štefan Blažo, PhD.

Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou prof. ThLic. Miloša Lichnera SJ, D.Th., povereného výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity
date of event:
28. February, 2024
event ends on:
28. February, 2024

Other events

No published events.