Skip to main content

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie akademického senátu Trnavskej univerzity

Vážené členky, vážení členovia akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave,

dovoľujem si Vás pozvať na 13. riadne zasadnutie Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 22. novembra 2023 (streda) o 11.00 hod. v Aule Pazmaneum v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie návrhu Študijného poriadku Teologickej fakulty TU.
 6. Schválenie návrhu Študijného poriadku Pedagogickej fakulty TU.
 7. Voľba členov/členiek a voľba náhradníkov/náhradníčok volebnej komisie pre voľby rektora/rektorky TU na roky 2024-2028.
 8. Voľba predsedu/predsedníčky a členov/členiek volebnej komisie pre doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl.
 9. Schválenie návrhu povereného rektora na vymenovanie členov/členiek Vedeckej rady TU.
 10. Poverenie výkonom funkcie rektora TU do vymenovania nového rektora
 11. Prerokovanie zapojenia sa TU do výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR s názvom „Podpora pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl“ a prerokovania vytvorenia konzorcia podľa § 2 ods. 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách s UCM v Trnave.
 12. Rôzne.

S úctou

                                                    

doc. JUDr. Peter Varga, PhD. v. r.

predseda Akademického senátu

Trnavskej univerzity v Trnave