Skip to main content

Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie: Prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania  v priestoroch Trnavskej univerzity za účelom poskytovania stravovacích služieb

„Prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania  v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave za účelom poskytovania stravovacích služieb pre jej zamestnancov, študentov  a verejnosť

Trnavská univerzita v Trnave v pozícii verejného obstarávateľa vyhlásila v súlade s § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú koncesiu na zákazku „Prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania  v priestoroch Trnavskej univerzity v Trnave za účelom poskytovania stravovacích služieb pre jej zamestnancov, študentov  a verejnosť“

Predmetom koncesie je dočasné prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania (študentská jedáleň a bufet v budove rektorátu TRUNI, výdajňa obedov a bufet v budove Pedagogickej fakulty TRUNI, vrátane dovozu balenej stravy do určeného miesta budovy Právnickej fakulty TRUNI) pre študentov a zamestnancov TRUNI a verejnosť (iných cudzích stravníkov), ako aj poskytovanie cateringových služieb a organizovanie spoločenských podujatí pri využívaní koncesného majetku za podmienok podľa koncesnej zmluvy a to počas doby štyroch 4 rokov od nadobudnutia účinnosti predmetnej Koncesnej zmluvy.

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.06.2023 09:00:00

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/466…

Kontaktná osoba v súvislosti s verejným obstarávaním: Monika Koleňáková

E-mail: monika.kolenakova [at] truni.sk

t.č.: +421 335939312