Skip to main content
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
28.03.2023

Výnimočne tvoriví. Piati profesori získali Cenu Antona Hajduka

cena antona hajduka 2023

Rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov 28. marca 2023 ocenil piatich výnimočných pedagógov: Milana Katuninca, Martina Pipíšku, Evu Mydlíkovú, Tomáša Gábriša a Petra Dubovského, SJ. Predstavujeme nových nositeľov Ceny Antona Hajduka za rok 2022.

milan katuninec

Filozofická fakulta: prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. je doma aj v zahraničí vnímaný ako uznávaná vedecká, akademická i pedagogická kapacita. Ako odborník na problematiku moderných dejín, totalitných ideológií, sociálnu politiku a sféru politickej etiky aktuálne vyučuje predmety vzťahujúce sa k tejto problematike: Politické dejiny Slovenska I a II., Totalitné ideológie I a II, Novoveké a moderné európske dejiny, Sociálna politika, Politická etika a ďalšie predmety, ku ktorým v rámci svojho vedecko-pedagogického pôsobenia vypracoval množstvo vedeckých publikácii ako aj  v akademickej obci oceňovaných vysokoškolských učebníc.

Medzi slovenskými politológmi reprezentuje ojedinelý, ale o to dôležitejší kvalitatívny prístup k skúmaniu politických procesov založený na historicko-politologickom a filozoficko-ontologickom prístupe, ktorý sa počas jeho akademického pôsobenia etabloval aj v rámci študijného odboru politológia na Slovensku.

V roku 2022 vydal 750-stranovú monografiu Europe on the Move. An Exploration of Ideas, Ethics, and Politics in European History, ktorá vyšla v tlačenej podobe vo vydavateľstve Peter Lang. Svojou vedeckou prácou sa Milan Katuninec dlhodobo usiluje upozorňovať na význam spoločensko-vedného vzdelávania v rámci humanistického hodnotového odkazu,  ku ktorému sa hlási od roku 1992 znovuobnovená Trnavská univerzita v Trnave.

Profesor Milan Katuninec sa nikdy neuzatváral do akademického prostredia, ale dlhodobo sa snaží presadzovať ideu politológie ako praktickej vedy, ktorá má v jeho prístupe úzku spojitosť s riešením aktuálnych problémov demokratickej konsolidácie a súčasne nesie zodpovednosť za formulovanie odpovedí na otázky, ktoré sa spájajú s problémami ako sú kríza legitimity demokratických inštitúcií, nárast extrémistických a antidemokratických prejavov v súvislosti s metamorfózami prejavov totalitných ideológií.

martin pipíška

Pedagogická fakulta: prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Prof. RNDr. Martin Pipíška, PhD. pôsobí od roku 2016 na katedre chémie. V samostatnej vedeckej činnosti sa dlhodobo venuje problematike remediácie a bioremediácie kontaminovaného životného prostredia s dôrazom na využívanie alternatívnych remediačných postupov. V poslednom období svojimi prácami vytvára výraznú stopu vo využívaní biouhlia v environmentálnych aplikáciách.

Je autorom a spoluautorom 66 prác registrovaných v databázach Web of Science a Scopus, na ktoré zaznamenal značný citačný ohlas (813 citácií registrovaných vo WoS a Scopus, z toho 303 v rokoch 2021-2023). V rokoch 2019 – 2022 bol riešiteľom a spoluriešiteľom 2 domácich (VEGA) a 3 medzinárodných (INTERREG SK-CZ, APVV SK-AT) projektov.

Na katedre chémie sa podieľa na budovaní a prístrojovom vybavení laboratória aplikovaného výskumu s výraznou orientáciou na výskum biouhlia a na zriadení pilotnej experimentálnej zelenej strechy na budove pedagogickej fakulty.

Do vedeckej činnosti intenzívne zapája študentov bakalárskeho i magisterského štúdia, ktorí pod jeho vedením prezentovali výsledky svojej práce na študentských vedeckých konferenciách, kde získali zaujímavé umiestnenia a ocenenia a získané výsledky publikovali v karentovaných časopisoch.

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Vyštudovaná psychologička s poradenskou psychologickou praxou sa po Nežnej revolúcii v rámci postgraduálneho vzdelávania začala zaoberať nezamestnanou, zdravotne a sociálne znevýhodnenou mládežou na Orave. V rozpätí rokov 2004 až 2009 formovala svoje ďalšie profesionálne pôsobenie kvalifikačnými postupmi v odbore sociálna práca. V roku 1991 založila prvú neziskovú chránenú dielňu na Slovensku a za projekt TYR Centrum získala štipendium najznámejších svetových nadácií. V rokoch 1996 až 2004 zastupovala Slovensko v Európskom centre práce Európskej komisie. 

Od decembra 2015 pracuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V súčasnosti je vedúcou katedry sociálnej práce. Okrem iného sa odborne venuje aj dobrovoľníctvu.

Profesorka Eva Mydlíková je autorkou alebo spoluautorskou aktuálne celkovo viac ako 130 vedeckých a odborných výstupov. Ďalej je autorkou alebo spoluautorskou troch kapitol v zahraničných monografiách. Taktiež má 5 zahraničných vedeckých publikácií indexovaných v databázach WoS alebo Scopus.

Zároveň jej v rokoch 2021 a 2022 vyšlo 8 publikačných výstupov. Má spolu viac ako 290 citácií a je riešiteľkou viac ako 10 výskumných alebo pedagogických projektov z ktorých v polovici je hlavnou alebo zodpovednou riešiteľkou.  Z celkového počtu riešených projektov je polovica projektov podporených zo schémy VEGA alebo APPV.

prof. JUDr. PhDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA  

Právnická fakulta: prof. JUDr. PhDr. Mgr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA  

Profesor Tomáš Gábriš na právnickej fakulte pôsobil v rokoch 2007-2009 a opätovne na nej pôsobí od roku 2019. V súčasnosti je vedúcim katedry dejín práva, kde zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na dejiny práva a metodológiu práva a právnej vedy.

Vedecky a pedagogicky sa zameriava na dejiny práva a právneho myslenia, metodológiu práva a právnej vedy, teóriu práva, právnu filozofiu, právo moderných technológií a na športové právo. Je autorom desiatich vedeckých a odborných monografií, spoluautorom desiatich učebníc a učebných textov a celkovo autorom vyše 300 publikácií s viac ako 500 ohlasmi. 

V rámci vedeckovýskumnej činnosti je riešiteľom medzinárodných a domácich projektov ako VEGA, KEGA, APVV. Problematika, ktorú v rámci projektov riešil bola napr. ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry; hospodárske právne dejiny: hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách; nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku atď.

Pravidelne pôsobí ako národný spravodajca pri vypracúvaní analýz z oblasti práva moderných technológií pre potreby Európskej komisie.

V oblasti športového práva je členom Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru, členom komisie pre prípravu valného zhromaždenia a volieb Slovenskej boxerskej federácie a členom vedeckého výboru think-tanku Sports and Citizenship (Francúzsko).

Ako vo svojom návrhu na udelenie Ceny Antona Hajduka zdôvodnila právnická fakulta, „profesor Gábriš je mimoriadne nadanou, erudovanou osobnosťou s mimoriadne širokými a interdisciplinárnymi vedomosťami z rôznych vedných odborov. Jeho práce sú napísané s heuristickom poctivosťou, precíznosťou, vycibrenou argumentačnou schopnosťou, pre čitateľa sú nielen cenným žriedlom informácií ale aj zložitých ľudských a etických postojov a hodnôt. Je vyhľadávaným recenzentom a kritikom ochotným a schopným riešiť existujúce a otvárať nové problémy v práve a právnej vede. V jeho osobe má Právnická fakulty v Trnave skutočne rešpektovanú a vyzretú osobnosť, osobnosť prepájajúcu nielen vedné odbory, ale aj vedecké tímy, čo je v časoch bezbrehého individualizmu vlastnosť mimoriadne zriedkavá a vzácna.“

prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D.

Teologická fakulta: prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D.

Slovenský jezuita Peter Dubovský pôsobí ako riadny profesor na jezuitskom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Patrí k popredným svetovým biblistom, na inštitúte vyučuje exegézu starého zákona. Doktorát obhájil na Harvard Divinity School, (2005). Bol dekanom fakulty biblických vied na Pápežskom inštitúte Biblico v Ríme a v súčasnosti je jeho prorektorom. Zároveň je zamestnancom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a ako vedúca osobnosť sa aktívne zapája do jej výskumných projektov. 

Je členom významných medzinárodných organizácií: Catholic Biblical Association; Society of the Biblical Literature; European Association of Biblical Studies; International Theological Commission.

Pôsobí v redakčnej rade viacerých špičkových medzinárodných vedeckých časopisov a monografických sérií svetovej úrovne: Hebrew Bible and Ancient Israel; Biblica; Orientalia; Cambridge Elements series; Catholic Biblical Monograph Series; CBQImprints a Biblical Annals (Lublin). Pôsobí však aj v redakčných radách českých a slovenských časopisov: Teologické reflexe (Praha); Teologický časopis (Bratislava); Studia Biblica Slovaca (Bratislava); Verbum (Košice).

Je súčasťou medzinárodných vedeckých projektov svetového významu: pracuje na komentári k 1-2 Kráľov pre komentárovú radu Illumination series (vydavateľstvo Eerdmans); je súčasťou tímu v nemeckom projekte „Profil kráľa Šalamúna a jeho recepcia“; v Taliansku je súčasťou projektu vypracovávajúceho metodologické prístupy k 1-2 Kráľov a v Poľsku je súčasťou vedeckého tímu, ktorý spracováva štatút cudzinca na Starom blízkom východe a v Biblii. Na Slovensku je hlavným protagonistom komentárov k Starému  a Novému zákonu, ktoré sú zastrešené Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.             

Ide o odborníka svetového významu, ktorý svojou morálnou integritou  a vedeckou erudíciou dokáže stmeliť odborníkov na Slovensku pre spoločnú vedeckú prácu s významným spoločenským dosahom.   

Je po ňom pomenovaný asteroid aj ocenenie. Kto bol Anton Hajduk

Anton Hajduk, prvý rektor obnovenej Trnavskej univerzity 1992-1996, rodák z Užhorodu, univerzitný profesor, astronóm, doktor vied, čestný doktor Trnavskej univerzity, okrem iného aj odborník na Turínske plátno. Napísal asi 150 vedeckých prác, populárno-vedeckých článkov, je spoluzakladateľom a spoluautorom Encyklopédie astronómie. Medzi mnohé ocenenia, ktoré dostal doma i v zahraničí, patrí aj ocenenie Národnej agentúry pre aeronautiku a vesmír (NASA) alebo Cena Fides et ratio udeľovaná KBS (2012). Zásluhy Antona Hajduka na poli vedy ocenila aj Medzinárodná astronomická únia, a to naozaj nevšednou formou –  pomenovala po ňom asteroid 1997 EN No. 11657 Antonhajduk.

Trnavská univerzita oceňuje pedagógov za mimoriadne výsledky vo vedeckej a tvorivej pedagogickej práci Cenou Antona Hajduka od roku 2010.