Skip to main content

Verejné obstarávanie - prípravné trhové konzultácie

PRÍPRAVNÉ TRHOVÉ KONZULTÁCIE - „AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SPRÁVY REGISTRATÚRY NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE“

Trnavská univerzita v Trnave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky, ktorej cieľom je zabezpečiť dodanie a inštaláciu certifikovaného elektronického informačného systému na správu registratúr.

Prípravné trhové konzultácie budú realizované v termínoch odo dňa nasledujúceho po zverejnení vo vestníku EÚ, VVO do 6.4.2023.

Hospodársky subjekt so záujmom o účasť na PTK prejaví svoj záujem prostredníctvom vyplneného formuláru, ktorý je zverejnený na profile:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4027