Skip to main content
doc. JUDr. Peter Varga PhD., predseda akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave
15.03.2023

Voľby na funkciu rektora: Pozývame vás na volebné zhromaždenie 16. marca

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 16. marca 2023 o 10:00 hod. sa bude konať voľba kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023 – 2027 v historickej aule Pazmaneum, na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave.

Voľbu kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky TU uskutoční tajným hlasovaním volebné zhromaždenie, ktoré je zložené zo všetkých členov/členiek Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a všetkých členov/členiek Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave.

Počas schôdze volebného zhromaždenia budú kandidát a kandidátka na funkciu rektora/rektorky jednotlivo verejne vypočutí a zároveň predstavia svoj návrh stratégie rozvoja univerzity. Po jednotlivých vystúpeniach bude nasledovať spoločná diskusia kandidáta a kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave.

Pripojiť sa a sledovať voľbu naživo budete môcť aj prostredníctvom MS Teams (cca od 10:30 hod.): Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Na zasadnutie volebného zhromaždenie Vás srdečne pozývame!

Peter Varga

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov:

Trnavská univerzita v Trnave spracúva osobné údaje v súvislosti s voľbou kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky ochrany súkromia na Trnavskej univerzite v Trnave vrátane informácií podľa čl. 13 Nariadenia GDPR sú zverejnené na webovom sídle univerzity: https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov .