Skip to main content
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
01.02.2023

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety absolventov 2021/2022 a ankety absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia

trnavská univerzita

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

vedenie Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) Vám ďakuje za spätnú väzbu, ktorú ste poskytli prostredníctvom ankiet absolventov. Anketu absolventov realizujeme pravidelne raz ročne od akademického roku 2013/2014. Popri zlepšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU je motiváciou k realizácií pravidelných prieskumov o absolventoch aj zber údajov pre globálny ranking U-Multirank, do ktorého je TU zapojená. V roku 2022 boli obidve ankety v systéme MAIS spustené 18. októbra a otvorené do 18. decembra. Návratnosť obidvoch ankiet bola približne 12%, čo predstavuje zapojenie zhruba jednej sedminy absolventov daného ročníka. Prinášame Vám prehľad zastúpenia respondentov podľa stupňa štúdia, formy štúdia a podľa fakúlt, prehľad výsledkov a stanoviská k nim.

Absolventi 2021/2022                                           Absolventi 2019/2020

truni respondenti podla fakult

respondenti podla formy

truni respondenti podla stupna studia

S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ skôr súhlasilo, alebo súhlasilo až 74% „čerstvých“ absolventov TU (2021/2022), v skupine absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2019/2020) spolu 85% z respondentov. Vysoká spokojnosť absolventov so štúdiom dokazuje, že Trnavská univerzita poskytuje kvalitné vzdelanie.

image-20230201130812-1

Uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2021/2022 spolu 70% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 78% respondentov ankety. Podľa daných výsledkov je pozoruhodné ako sa zvýšila zamestnanosť študentov TU v jednotlivých odboroch štúdia, ktoré absolvovali. Túto informáciu vníma vedenie TU veľmi pozitívne.

image-20230201130824-2

Obe ankety preukázali vysokú spokojnosť absolventov s kvalitou výučby na fakultách. Podľa ankety absolventov 2021/2022 spokojných a veľmi spokojných bolo spolu 76% respondentov ankety absolventov 2022 a v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 89% respondentov.

image-20230201130836-3

Stabilnou silnou stránkou fakúlt TU je akademická povesť, pričom „spokojných“ a „veľmi spokojných“ bolo až 84% respondentov z radov absolventov 2022.

image-20230201130851-4

Z ankety absolventov 2020 vyplynulo kritické zhodnotenie kvality ubytovania, nakoľko spokojných s ubytovaním bolo iba 37% absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia. Tu vidí vedenie TU priestor na zlepšovanie a renovovanie ubytovacích priestorov.

image-20230201130907-5

Vo vyhodnoteniach oboch absolventských ankiet sa však vyskytli aj niektoré námety na zlepšenie, najmä v otvorených otázkach.

Absolventi FZaSP by privítali vrúcnejší prístup zamestnancov študijného oddelenia k študentom. Absolventi danej fakulty kriticky hodnotili nedostatok praxe pre uplatniteľnosť v odbore a vyžadujú lepšiu komunikáciu so zamestnávateľmi.

Absolventi PdF pozitívne hodnotili kvalitu poskytovaného štúdia. PdF TU podľa názoru absolventa poskytovala štúdium podľa jeho očakávaní, vyučujúci podporovali rozvoj profesionálnej stránky u študentov. Problém absolventi videli v neprofesionálnom prístupe vyučujúcich v podobe neadekvátneho hodnotenia i spojitosti teórie s praxou.

Absolventi FF pozitívne hodnotili štúdium, i keď je potrebné napraviť komunikáciu s vyučujúcimi a mať jasne stanovené podmienky ukončenia daného predmetu, zmodernizovať výučbu s ohľadom na 21. storočie. Zlepšenie vidí absolvent odboru politické vedy v profesionálnom prístupe  vyučujúcich. Obe ankety zaznamenali u absolventov, že štúdium je príliš zamerané na teóriu, čo môže spôsobovať demotiváciu študentov pracovať v danom odbore a zbytočné stresovanie študentov. Absolventi odporúčajú lepšie prihlasovanie na povinne voliteľné predmety.

Absolventi PraF vo všeobecnosti vnímajú, že fakulta má vhodne nastavené procesy s priaznivou vyhliadkou na zachovanie si vysokého kreditu. Uvítali by viacej možností na realizáciu praxe, napríklad v advokátskych kanceláriách. Pozitívne hodnotia štúdium na PF TU, nakoľko im dalo do života mnoho skúseností a zručností pre výkon povolania.

Absolventi po dvoch rokoch od ukončenia štúdia TF (2019/2020) odporúčajú riešiť marketing fakulty na profesionálnej úrovni pre zviditeľnenie a obohatenie rozpočtu.

Vcelku absolventi pozitívne hodnotili svoju alma mater a vyzdvihli jej atribúty a benefity.

 

Anketu zabezpečovalo a jej výsledky spracovalo oddelenie analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

v Trnave, december 2022