Skip to main content

Výzva na predkladanie návrhov na Cenu Antona Hajduka 2023

V zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 19/2021 Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti Trnavskej univerzity

vyhlasujem výzvu na podanie návrhov na udelenie Ceny Antona Hajduka

najlepším pracovníkom Trnavskej univerzity v Trnave, ktorí v rokoch 2021 - 2022 dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti a tým prispeli k rozvoju univerzity.

V zmysle čl. 3 a 4 ods. 1 Smernice 19/2021 sa návrhy predkladajú písomne rektorovi univerzity. Predložený návrh musí obsahovať náležitosti podľa čl. 4 ods. a) - d) Smernice 19/2021.

Termín na predloženie návrhov končí dňa 28. februára 2023.

                                                                       prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
prorektor pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť