Skip to main content
PR
06.02.2023

Všetko o prijímačkách na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce

FZSP TRUNI Trnava

Nastal čas prihlášok na vysoké školy na Slovensku. Postupne vám predstavujeme naše fakulty, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť. Po filozofickej a pedagogickej prišiel rad aj na fakultu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorá svojou činnosťou odkazuje na pôvodnú Trnavskú univerzitu. Už v roku 1769 tu totiž pôsobila lekárska fakulta. Študovať tak budete v 250-ročnej budove, ktorá nezabúda na svoje korene.

Základná charakteristika Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

  • Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví, ale aj v chorobe, v núdzi, v sociálnych problémoch sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, jeho rodiny, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.
  • Sme renomovanou vzdelávacou inštitúciou, nadväzujúcou na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635 a našim poslaním je nielen plnenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale, ako akademická inštitúcia, plníme aj svoje poslanie na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom.
  • Produkujeme nové vedecké poznatky na základe nami vykonávaného výskumu a dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké výsledky aplikujeme do výučby v akreditovaných študijných programoch. Vzhľadom k našim výborným výsledkom vo vede a výskume sa opakovane umiestňujeme na prvom mieste v rebríčku zdravotno-sociálnych fakúlt na Slovensku.
  • Máme nielen rozsiahlu medzinárodnú vzdelávaciu a vedeckú spoluprácu, ale tiež riadime svoje vlastné pracovisko v Afrike (Keňa - Kwale). Význam afrických pracovísk, v ktorých vyvíjame svoje aktivity (Južný Sudán, Keňa) je však nielen odborný, ale tiež – v zhode s našimi princípmi a hodnotami – hlboko humanitárny.
  • Vzhľadom k trvalej pozornosti, ktorú venujeme skvalitňovaniu štúdia, bola Trnavskej univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label, a tak môžu naši absolventi úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.
  • Uznávame humanistické princípy, rešpekt k ľudskej dôstojnosti, rešpekt k ľudstvu „bez adjektív“.
  • Uznávame kresťanské hodnoty, ako sú solidarita, spoločné dobro, altruizmus, nadväzujeme na tie najlepšie tradície európskeho myslenia, filozofie, kultúry.
  • Ako fakulta vysokej školy, v súlade s historickým poslaním univerzít, uznávame hodnotu slobodného hľadania a nachádzania pravdy, a to pedagógov spolu so študentmi. Sme školou modernou, ale rešpektujúcou a udržujúcou akademické tradície.

Telemedicínske centrum Trnava

Prečo študovať na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta ponúka študijné program v oblasti zdravia a sociálnej práce, ktoré sú dnes veľmi dôležité oblasti pre spoločnosť. Absolventi sú uplatniteľní na trhu práce a nemajú problém sa zamestnať v odbore, ktoré ukončili v niektorom z ponúkaných študijných programov fakulty.

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni:

FZSP ponuka programov 2023

Počet študentov:

Na FZaSP študuje v akademickom roku 2022/2023 920 študentov z toho:

 v bakalárskom stupni štúdia – 689 študentov

v magisterskom stupni štúdia – 204 študentov

v doktorandskom stupni štúdia – 27 študentov

Počet absolventov:

Na FZaSP úspešne absolvovalo štúdium v roku 2022 247 absolventov z toho:

v bakalárskom stupni štúdia – 158 absolventov

v magisterskom stupni štúdia – 81 absolventov

v doktorandskom stupni štúdia – 8 absolventov

Priebeh prijímacieho konania:

Všetky potrebné informácie o podmienkach prijatia a forme prijímacieho konania nájdu uchádzači o štúdium na našej webovej stránke a tiež na Portáli vysokých škôl.

 

Cena prihlášky:  40 eur

Kontakt pre uchádzačov:

Uchádzači o štúdium sa môžu obrátiť na vedúcu príslušnej katedry, prípadne na študijné oddelenie.