Skip to main content

O vlastných menách na pedagogickej fakulte diskutovalo 80 jazykovedcov z 11 krajín

Slovenská onomastická konferencia

V dňoch 5. – 7. septembra 2022 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila 22. s medzinárodnou účasťou so zameraním na produkciu a percepciu onymických systémov.

Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo 80 hostí z 11 štátov z Európy a Ameriky, pripravila Katedra slovenského jazyka a literatúry v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Slovenskou jazykovednou spoločnosťou a Slovenskou onomastickou komisiou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Zachovala sa tak tradícia konferencie, ktorej prvý ročník sa uskutočnil v roku 1967 a ktorá sa s medzinárodnou účasťou realizuje v pravidelných intervaloch. Výnimkou bol práve 22. ročník, ktorý sa musel z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie v roku 2021 o rok odložiť.   

Podujatie otvorili dekanka fakulty doc. Viera Peterková a vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte TU a zároveň predseda Slovenskej onomastickej komisie pri JÚ ĽŠ SAV doc. Juraj Hladký.

Slovenská onomastická konferencia

S vedeckými príspevkami z výskumu rôznych aspektov vlastných mien a ich fungovania sa všetci účastníci stretli na dvoch plenárnych zasadnutiach, ktoré prebiehali hybridne v troch rokovacích jazykoch: angličtine, nemčine a slovanských jazykoch. V rovnakom nastavení sa niesol aj popoludňajší a ďalší program, ktorý bol už tematicky rozdelený do troch separátnych sekcií. Odborné príspevky prezentovali výsledky aktuálneho výskumu, metodiky aj relevantných teoretických otázok z viacerých oblastí vzniku, motivácie a fungovania rôznych typov vlastných mien, najmä antroponým, ojkoným, anojkoným, chrématoným, literárnych vlastných mien a pod.   

Slovenská onomastická konferencia

Prezenčne prítomní účastníci konferencie si po pondelkovom programe prezreli večernú Trnavu s komentovaným sprievodom a utorňajší program zavŕšila slávnostná večera s organizátormi konferencie. Za podporu organizátori ďakujú seredskej spoločnosti I. D. C. Holding, Mestu Trnava, Jazykovednému ústavu Ľ. Štúra SAV, v.v.i., a Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚ ĽŠ SAV, vinárstvu Vína z mlyna z Dolian a pani Veronike Kurucovej, ktorá pre účastníkov pripravila vynikajúce štrúdle.

V mene vedeckého, ale aj organizačného výboru konferencie veríme, že aj 22. ročník konferencie domácich aj zahraničných onomastikov bol pre prezentujúcich i zúčastnených výbornou možnosťou komparácie výsledkov ich onomastickej práce, prameňom inšpirácie v tvorbe aj riešení možných výskumných otázok, ale aj príjemným stretnutím s kolegami z celého sveta.

Mgr. Štefania Vyskočová