Skip to main content

Novoročný príhovor rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava city (foto Barbora Likavská)

Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia,

na prahu nového roka Vás srdečne pozdravujem, prajem Vám pevné zdravie a úspešný celý rok 2022!

Otvára sa pred nami jedno z kľúčových období novodobých dejín Trnavskej univerzity v Trnave. Po roku intenzívnych príprav budú nasledujúce dni a týždne vyplnené predovšetkým prácou na úpravách študijných programov, ktoré poskytujeme na fakultách, s cieľom zosúladiť ich s našim vnútorným systémom kvality vysokoškolského štúdia a v jeho rámci aj so štandardmi Akreditačnej agentúry pre vysoké školy. Budeme teda rozhodovať o podobe a vnútornom obsahu ďalšej existencie našej alma mater.

Toto všetko sa uskutoční v prostredí pretrvávajúceho epidemického rizika, v prostredí ťažko predvídateľných a rýchlo sa meniacich pravidiel zo strany centrálnych orgánov štátu a v situácii, keď sa popri spomenutom akreditačnom procese radikálne mení legislatíva dotýkajúca sa vysokých škôl a rovnako radikálne sa znižuje ich financovanie. Čeliť tomuto, dovolím s tvrdiť, rozkladnému pohybu, môžeme len a len protipohybom, ktorého základom bude vnútorná integrácia všetkých súčastí univerzity.

Len spolupráca, snaha racionálne zvážiť vlastné sily a možnosti a spájať sa tam, kde je to možné a prospešné, vytvoria stabilnú pôdu pre existenciu a fungovanie naozaj kvalitnej vzdelávacej ponuky pre našich študentov. Tých súčasných i tých, ktorí sa k nám ešte len rozhodnú prísť. Prizývam Vás k takejto spolupráci. Jej prostredníctvom môžeme uspieť a ukázať, že základy našej univerzitnej tradície, uložené v hĺbke uhorských a slovenských dejín, dokážeme tvorivo zužitkovať.

A keď je už reč o dejinách, musím spomenúť, že rok 2022 je pre nás aj rokom jubilejným. Pripomenieme si totiž tridsiate výročie obnovenia Trnavskej univerzity a verím, že toto jubileum budeme môcť aj dôstojne osláviť radom podujatí, ktoré pripravujeme.

Milé študentky, milí študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia,

prajem nám, členom akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave a rovnako aj všetkým jej ďalším zamestnancom úspešný rok, a verím, že sa znova a čoskoro začneme osobne stretávať a do priestorov našej univerzity sa vráti skutočný vysokoškolský život.

                                                                                       prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                                              rektor TU v Trnave