Skip to main content
Predsedníctvo akademického senátu TRUNI
03.02.2021

Predsedníctvo akademického senátu nesúhlasí s cieľmi pripravovanej novely

Vyhlásenie Predsedníctva Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za zachovanie akademickej samosprávy

Predsedníctvo  Akademického  senátu   Trnavskej   univerzity  v Trnave   zásadne   nesúhlasí s medializovanými cieľmi pripravovanej novely zákona o vysokých školách, pretože obmedzenie právomocí akademickej samosprávy nemá a v žiadnom prípade nemôže mať vplyv na zlepšenie kvality vysokého školstva, ktoré je postavené na pilieroch akademickej slobody a autonómie.

Charakter súčasného zákona o VŠ odráža ideály a ciele slobodnej verejnosti a odkazu Novembra 89. Ciele zákonov sledujú úmysly zákonodarcov a tie po rokoch totality a normalizácie akcentovali samosprávny charakter vysokých škôl, ich apolitickosť, nezávislosť a autonómiu. Len v takom prostredí je možné akademicky tvoriť, kriticky myslieť a slobodne bádať. V súčasnosti badať tendencie, ktoré agresívne popierajú kľúčový charakter školstva po roku 1989, a to v období, keď slovenská spoločnosť zápasí s obmedzeniami vyplývajúcimi z núdzového stavu a mimoriadnej situácie. Zachovanie politickej autonómie vysokého školstva na Slovensku v žiadnom prípade nemá byť len v záujme akademikov, ale všetkých, ktorí vstupujú do prípravy legislatívnych dokumentov a tým priamo ovplyvňujú jeho kvalitu a smerovanie.

Akademická obec už viackrát v minulosti pomohla obhájiť výdobytok Novembra 89 a je na to pripravená aj v súčasnosti. Uprednostňuje však tvorivý dialóg, ktorého zmyslom bude skutočné zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a nie zmena jeho podstaty. Úlohou vedenia rezortu školstva je zabezpečenie dôstojných podmienok fungovania a rozvoja vysokého školstva, ktoré nájdu odozvu v zvýšenej konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl.

Predsedníctvo Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave sa plne stotožňuje so stanoviskom Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 29. 1. 2021 a s uznesením Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 2. 2. 2021.

 

Predsedníctvo AS TU v Trnave, 3. februára 2021

 

K dispozícii aj PDF súbor na stiahnutie.

 

Can't keep up with everything? Never mind!
Sign up for the newsletter and you won't miss anything

No spam. You can unsubscribe at any time.