Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Predmetová anketa a anketa kvality výučby

Milí študenti,

od 31. 5. do 30. 6. Vám opäť ponúkame možnosť anonymne sa vyjadriť v ankete hodnotiacej výučbu predmetov v LS 2018/19. Ako prorektor pre študijné záležitosti Vás prosím, aby ste túto možnosť využili, aby sme výučbu predmetov mohli objektívne posúdiť. Ak sa obávate o vašu anonymitu, ubezpečujem Vás, že sme nikdy žiadnym spôsobom nezisťovali, kto anketu vyplnil a tým pádom ani nikdy nikto nebol nejakým spôsobom za jej vyplnenie postihovaný.

Chcem Vás ďalej ubezpečiť, že vaše vyjadrenia a názory pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, ich spracovanie uvádzame vždy v sekcii Vnútorný systém kvality na stránkach jednotlivých fakúlt. Návratnosť Vašich vyjadrení je však stále pomerne nízka, jej vyjadrenie je tiež uvedené vo vyhodnotení a z toho dôvodu je veľmi ťažké Vaše názory generalizovať a objektívne vyhodnotiť, keďže nevieme, či sa jedná o názor jednotlivca alebo názor celej vyučovanej skupiny.

Preto Vás chcem opätovne poprosiť, aby ste nám dali spätnú väzbu k našej práci, či už pozitívnu, alebo negatívnu, aby sme boli informovaní o stave výučby na Trnavskej univerzite v Trnave a v prípade problémov mohli adekvátne reagovať a v prípade pozitív mohli vyučujúcich pochváliť alebo aj odmeniť.

Okrem predmetovej ankety spúšťame v tomto istom termíne (od 31. 5. do 30. 6. 2019) anketu spokojnosti s kvalitou výučby, táto anketa je zameraná na zisťovanie spokojnosti s poskytovaným študijným programom, možnosťou komunikácie s nepedagogickými zamestnancami, so stravovacími a ubytovacími službami, dostupnosťou knižnice, Centra podpory študentov, s materiálnym a technickým zabezpečením výučby, čiže na celkovú spokojnosťou s kvalitou poskytovaných služieb. Aj výsledky tejto ankety sú pre nás veľmi dôležité a podstatné a aj v tejto oblasti sa snažíme zabezpečiť, čo najlepšie prostredie a podmienky na vzdelávanie a preto oceníme Vašu spätnú väzbu. 
 
Vopred Vám ďakujem za Váš čas strávený vypĺňaním ankiet.

 

S pozdravom

doc. Ing. Viera Peterková PhD.
prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
+421335939206
vpeterka@truni.sk