Skip to main content

Koncepčné materiály

Rokovací poriadok vedeckej rady

Rokovací poriadok 2014
Dodatok

Habilitácie docentov a inaugurácie profesorov

Vyhláška MŠ SR č.6/2005 Z.z.
Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457/2012 Z.z.
Vyhláška MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z.z.

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Dodatok č. 1 k Zásadám Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Trnavskej univerzity v Trnave

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave:

Grantová komisia

Smernica rektora TU v Trnave č. 7/2007 "Zásady udeľovania Grantov Trnavskej univerzity v Trnave"

Vyhláška rektora TU č. 4/2009 ktorou sa ustanovuje štatút grantového fondu

Ostatné koncepčné materiály