Skip to main content

Udržanie statusu univerzity

Vážení študenti, zamestnanci a priaznivci Trnavskej univerzity!

Akreditačná komisia na svojom zasadnutí dňa 24.februára 2011 odporučila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR ponechať i naďalej Trnavskej univerzite v Trnave status univerzity.                                                                                                                   

Ako uviedol doc.ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD., poverený výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave:

"Ide o ocenenie práce zamestnancov univerzity a jej vedenia na čele s doc.Ing. Martinom Mišútom, CSc., bývalým rektorom  Trnavskej univerzity v Trnave." Ďalej konštatoval: "Osobitne treba poďakovať všetkým, pre ktorých bolo vecou srdca odstrániť akékoľvek pochybnosti o tom, že Trnavská univerzita má pri plnení jednotlivých kritérií nejaké nedostatky. Kolégium rektora každý mesiac na svojich zasadnutiach veľmi starostlivo kontrolovalo dosiahnuté výsledky, a preto som presvedčený, že je to dobrý krok k tomu, aby ani v budúcnosti neboli nijaké pochybnosti o kvalite Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá chce byť dôstojnou nasledovníčkou starobylej Trnavskej univerzity."

List ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR