Skip to main content
PhDr. Adriana Krupová, PhD., riaditeľka oddelenia analýz a stratégií v oblasti kvality TU, členka Rady pre vnútorné hodnotenie kvality TU za vnútorný systém
30.04.2024

Trnavská univerzita v Trnave získala inštitucionálnu akreditáciu

trnava letecky, letecký záber na trnavu, trnava z dronu, foto: (c) Trnavská univerzita

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Slovenskej republiky (SAAVŠ) dňa 11. apríla 2024 rozhodla, že vnútorný systém zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave a jeho implementácia je v súlade so štandardmi SAAVŠ. Trnavská univerzita v Trnave je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v 14 študijných odboroch.

Pracovná skupina SAAVŠ vo svojej hodnotiacej správe, ktorá bola TU doručená v marci 2024, konštatovala, že pri hodnotení vnútorného systému zabezpečovania kvality TU a jeho implementácie neidentifikovala nedostatky, ktoré by vyžadovali uloženie opravných opatrení.  

Pracovná skupina SAAVŠ navštívila TU v Trnave v dňoch 3. až 7.  októbra 2023 a  na mieste posudzovala súlad vnútorného systému kvality TU so štandardami SAAVŠ. Pracovná skupina hodnotila okrem vnútorného systému aj súlad študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní so štandardami SAAVŠ. Pracovná skupina SAAVŠ mala dvadsať členov a pracovala pod vedením jej predsedu prof. Ing. Hussama Musu, PhD. CSc. Výsledkom hodnotenia je, že univerzita získala inštitucionálnu akreditáciu, čo znamená:

      Trnavská univerzita v Trnave je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy:

a) v študijnom odbore filológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

b) v študijnom odbore filozofia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

c) v študijnom odbore historické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

d) v študijnom odbore ošetrovateľstvo v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,

e) v študijnom odbore politické vedy v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,

f) v študijnom odbore právo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

g) v študijnom odbore psychológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

h) v študijnom odbore sociológia a sociálna antropológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

i) v študijnom odbore sociálna práca v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

j) v študijnom odbore teológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

k) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

l) v študijnom odbore vedy o umení a kultúre v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

m) v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,

n) v študijnom odbore zdravotnícke vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania

Pracovná skupina navrhla univerzite niekoľko odporúčaní pre ďalšie zlepšovanie implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality TU a zároveň ocenila spoluprácu univerzity  s praxou, exkluzivitu niektorých študijných programov  a realizovaných výskumov, angažovanosť študentských organizácií pri presadzovaní záujmov študentov, ako aj vysokú úroveň prepracovania vnútorného systému a samohodnotenia.

Hodnotenie akreditačnej agentúry je pre Trnavskú univerzitu v Trnave, jej fakulty a pracoviská výzvou naďalej pokračovať v úsilí o zlepšovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.