Skip to main content
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
19.12.2023

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety absolventov 2022/2023 a ankety absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

vedenie Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) vám ďakuje za spätnú väzbu, ktorú ste poskytli prostredníctvom ankiet absolventov. Anketu absolventov realizujeme pravidelne raz ročne od akademického roku 2013/2014.

Popri zlepšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU je motiváciou k realizácií pravidelných prieskumov o absolventoch aj monitorovanie týchto ukazovateľov v rámci výkonnostných zmlúv, ktoré sú novým prvkom v oblasti financovania vysokých škôl.

V roku 2023 boli obidve ankety v systéme MAIS spustené 2. októbra a otvorené do 30. novembra. Návratnosť obidvoch ankiet bola približne 12%, čo predstavuje zapojenie zhruba jednej sedminy absolventov daného ročníka. Prinášame vám prehľad zastúpenia respondentov podľa stupňa štúdia, formy štúdia a podľa fakúlt, prehľad výsledkov a stanoviská k nim.

Absolventi 2022/2023                                               Absolventi 2020/2021

trnavská univerzitatrnavská univerzita

S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ skôr súhlasilo, alebo súhlasilo až 77% „čerstvých“ absolventov TU (2022/2023), v skupine absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2020/2021) spolu 93% z respondentov. Vysoká spokojnosť absolventov so štúdiom dokazuje, že Trnavská univerzita poskytuje kvalitné vzdelanie.

image-20231219123743-1

Uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na TU, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2022/2023 spolu 79% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 81% respondentov ankety.

image-20231219123813-1

Obe ankety preukázali vysokú spokojnosť absolventov s kvalitou výučby na fakultách. Podľa ankety absolventov 2022/2023 spokojných a veľmi spokojných bolo spolu 81% respondentov ankety absolventov 2023 a v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 94% respondentov.

image-20231219123829-2

Stabilnou silnou stránkou fakúlt TU je akademická povesť, pričom „spokojných“ a „veľmi spokojných“ bolo až 80% respondentov z radov absolventov 2023.

image-20231219123845-3

Vo vyhodnoteniach oboch absolventských ankiet sa však vyskytli aj niektoré námety na zlepšenie, najmä v otvorených otázkach.

Absolventi FZaSP ocenili vyučovacie predmety ako sú bioštatistika a analýza dát, ktoré rozvíjali divergentné i analytické myslenie a profesionálny prístup pedagógov zároveň odporučili robiť odborné besedy s bývalými absolventami pre študentov, kvôli zorientovaniu sa vo svete práce. Absolventi danej fakulty kriticky hodnotili nedostatok praxe pre uplatniteľnosť v odbore a nízky dôraz na preberanie učiva, ktoré sa vyskytlo na štátnych skúškach.

Absolventi PdF pozitívne hodnotili ochotu školiteľov, ústretovosť dekanky, študijného oddelenia, profesionálneho prístupu pedagógov. Negatívne hodnotili orientáciu na prax, ktorá bola na nízkej úrovni a veľké množstvo teoretických predmetov.

Absolventi FF vyzdvihli otvorenosť v diskusiách, rešpektovanie dispozícií a potrieb študentov, možnosť spoznávania svojich životných cieľov a záujmov. Navrhli prehodnotiť metodológiu vyučovania, zastaralú odporúčanú literatúru, neochotu zo strany ročníkových koordinátorov. Absolventi by privítali viac praktických predmetov do budúcnosti.

Absolventi PF ocenili kvalitu štúdia, pretože absolventi sú konkurencieschopní k právnikom s viacročnou praxou a zároveň odporučili robiť väčšiu osvetu na stredných školách, aby sa stredoškoláci viac dozvedeli o možnostiach štúdia na právnickej fakulte. Absolventom po dvoch rokoch od ukončenia štúdia chýbal vyšší dôraz v obsahu učiva na praktické prípady, prácu so súdnymi rozhodnutiami, písanie podaní na súd a zmlúv.

Absolventi TF kladne ohodnotili ústretovosť zo strany pedagógov a získanie vedomostí na vysokej úrovni. Ako nedostatok poukázali na nedostatok času na konzultácie so školiteľmi pri písaní záverečných prác z dôvodu ich vyťaženosti.

Vcelku absolventi pozitívne hodnotili svoju alma mater a vyzdvihli jej atribúty a benefity.

 

Anketu zabezpečovalo a jej výsledky spracovalo oddelenie analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava, december 2023