Skip to main content
PR
26.10.2023

Novou dekankou právnickej fakulty bude Marianna Novotná

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. prof.

Dnešné volebné zhromaždenie (26.10.2023) na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity si dnes zvolilo novú dekanku. Túto pozíciu bude vo funkčnom období 1.11.2023 až 31.10.2027 zastávať doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. prof., doterajšia prodekanka a členka katedry občianskeho a obchodného práva. Podľa štatútu Trnavskej univerzity ju do tejto funkcie vymenuje rektor prof. René Bílik.

Rodáčka z Trnavy má dve alma mater: na Univerzite Komenského vyštudovala právo a habilitovala sa na docentku, na Trnavskej univerzite získala tituly JUDr. aj PhD. Na našej právnickej fakulte pôsobí už od roku 2003, od roku 2022 pracuje na funkčnom mieste profesorky občianskeho práva.

Nová dekanka má bohaté vedecké skúsenosti, napríklad pôsobila ako národný spravodajca za Slovenskú republiku pre "The Working Team on Rental of Movable Property," pod vedením prof. dr. juris Kare Lilleholta (pracovná skupina pôsobiaca v rámci Study Group on a European Civil Code) alebo ako národný spravodajca Académie internationale de droit comparé (výskumný tím pod vedením prof. Pabla Salvadore Coderch) pre oblasť ujmy spôsobenej katastrofickou udalosťou.

Vykonávala expertnú činnosť pre Európsky parlament, riešila alebo viedla viaceré projekty VEGA a APVV. Je externou členkou pedagogického zboru Justičnej akadémie a členkou komisie pre rekodifikáciu súkromného práva na ministerstve spravodlivosti. 

Je členkou viacerých medzinárodných organizácií, napríklad Society of European Contract Law (SECOLA) so sídlom v Berlíne, Viedenského pracovného kruhu v rámci Výskumného centra pre európsky rozvoj práva a reformu súkromného práva, European Law Institute (ELI) a Českej a slovenskej spoločnosti pre deliktné právo a príbuzné obory. Ovláda angličtinu, nemčinu a francúzštinu. 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. prof.