Skip to main content
Branislav Pupala, Dana Masaryková | foto: archív autorov
02.10.2023

Od Indonézie ku krajinám Asociácie národov juhovýchodnej Ázie: z cieľov politiky medzinárodnej spolupráce na pedagogickej fakulte cez program Erasmus+

Indonesia, Erasmus plus

Súčasťou hlbšieho porozumenia podstaty výchovy a vzdelávania, vývoja vzdelávacích systémov a vplyvov, ktoré ho podmieňujú, je poznanie a štúdium rôznych podôb, minulých a súčasných vzorcov výchovy detí v rôznych, najmä skutočne odlišných kultúrach a krajinách. Cez takéto porovnávacie štúdium sa dá hlbšie pochopiť napríklad to, čo je vo výchove a vzdelávaní univerzálne (prenášanie vlastnej kultúry z generácie na generáciu), čo je výsledkom dynamiky kultúrnych zmien (generačné inovácie vzdelávacích modelov), a čo je výsledkom mocenských vplyvov dominantnej západnej kultúry pri nedávnych a súčasných zmenách vzdelávacích systémov naprieč celým svetom ovplyvňujúcich lokálne historické korene a tradície výchovy a vzdelávania (napríklad rozširovanie STEM programov vo vzdelávaní, prísne viazanie vzdelávania na trh práce a pod.)

Práve vo vzťahu k týmto otázkam sa na Pedagogickej fakulte TU tvorí výskum a výučba teoretických základov výchovy a vzdelávania, vykonávajú sa štúdie v oblasti porovnávacej pedagogiky, analyzuje sa vývoj vzdelávacích politík na priesečníku rôznych národných tradícií a medzinárodných globalizačných vplyvov.

Indonesia

Indonézia v politike medzinárodných vzťahov na pedagogickej fakulte

Nie je preto náhodné, akú politiku vedie Pedagogická fakulta TU v rámci rozvoja svojich medzinárodných vzťahov a spolupráce. Okrem tej štandardnej, orientovanej na spoluprácu s univerzitami v európskom či západnom prostredí, sa v tejto politike silný dôraz kladie na spoluprácu s univerzitami a inštitúciami v takpovediac nezápadnom prostredí, či lepšie povedané s univerzitami z úplne iného kultúrneho prostredia. Ide o spoluprácu smerom k africkému kontinentu (Keňa) a najmä o už výborne rozvinutú spoluprácu s univerzitami v juhovýchodnej Ázii, kde máme dlhodobé programy spolupráce s univerzitami, vysokými školami a inými inštitúciami v takých krajinách ako je Nepál, India, Malajzia, no najmä Indonézia. Práve k poslednej z uvedených krajín je smerovaný tento informačný text.

História fakultnej spolupráce s Indonéziou siaha do roku 2017, kedy bol jeden z našich profesorov pedagogiky (Branislav Pupala) pozvaný predniesť jeden z hlavných referátov na medzinárodnej konferencii o predškolskom vzdelávaní, ktorú organizovala Štátna univerzita v Semarangu (UNNES, Stredná Java), pričom mu táto univerzita súčasne umožnila mesačný študijný pobyt na katedre vzdelávania predškolských učiteľov. Tam sa zrodil hlboký záujem o medzikultúrne štúdium raného vzdelávania v rámci našich naozaj odlišných prostredí a tam sa začala aj reálna práca na získavaní partnerských projektov, ktoré sú realizované dodnes a ktoré okrem univerzity v Semarangu zahrnuli aj spoluprácu s ďalšími indonézskymi univerzitami, najmä Štátnej univerzity Gorontalo (UNG, Severné Sulawesi) či Štátnej univerzity Padang (Západná Sumatra). Výsledkom je množstvo výmenných pobytov študentov a učiteľov zo všetkých zapojených pracovísk, účasti na konferenciách na oboch stranách, recipročného online vyučovania, ako aj viacero spoločných publikovaných štúdií zameraných na základný i aplikovaný medzinárodný výskum predškolského vzdelávania.

Indonesia, Erasmus plus

Podpora Erasmus plus

Projekty, v rámci ktorých sa táto medzinárodná spolupráca uskutočňuje, sa môžu uskutočňovať vďaka programu Erasmus plus.  Pre partnerstvo s indonézskymi pracoviskami, opakovane a kontinuálne najmä so Štátnou univerzitou v Semarangu, nachádzame podporu cez Erasmus plus akcie KA171 zamerané na spoluprácu s mimoeurópskymi krajinami, či cez akciu K102 zameranú na budovanie partnerstiev, kde sme túto univerzitu zahrnuli do partnerstva nielen s našou univerzitou, ale aj s univerzitami v Maďarsku a Bulharsku a kde Indonézia bola veľmi špecifickým a podnetným partnerom pri riešení otázok inkluzívneho vzdelávania. Najmä z toho dôvodu, že táto krajina je vlastne vysoko multikultúrna a je príkladom akejsi prirodzenej a fungujúcej inklúzie, hoci západná interpretácia inkluzívnej vzdelávacej politiky im túto skutočnosť sťažuje vnímať. V súčasnosti je spolupráca opakovane podporená akciou KA171 a v súčasnosti pripravujeme ďalšie projekty spolupráce.

September 2023 je mesiac, v ktorom práve naši pracovníci (doc. Dana Masaryková a prof. Branislav Pupala) pôsobili na Fakulte pedagogiky a psychológie Štátnej univerzity Semarang a kde realizujovali dohodnutý výučbový program. Ten bol určený pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania a zameraný na vyžiadané témy, ako je medzinárodná politika raného vzdelávania, porovnávacie štúdiá vo vzdelávaní, fyzický rozvoj detí predškolského veku v prepojení s telesnou výchovou, o čo je v rámci rozvíjajúceho sa inštitucionálneho predškolského vzdelávania v Indonézii špecifický záujem.

Popri výučbovej aktivite mal náš pracovný pobyt na UNNES ďalšie významné súčasti. Išlo najmä o pracovné stretnutia s vedením fakulty, vedúcimi katedier, a samostatne aj s celou katedrou vzdelávania predškolských učiteľov a katedrou neformálneho vzdelávania, kde sa na jednej strane sumarizovala doterajšia spolupráca, pripravuje sa výberový proces pre príchod indonézskych študentov na našu univerzitu na letný semester tohto školského roka, no najmä sa prerokúvajú záležitosti týkajúce sa rozvoja ďalšej spolupráce a jej grantovej podpory. Okrem kontinuálne realizovaných projektov učiteľských a študentských mobilít skúšame spoločne hľadať kapacity na projekt zo schémy Erasmus plus – Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Angažovanie sa v tejto projektovej schéme je silným podnetom pre ešte hlbšiu, intenzívnejšiu a strategicky významnú spoluprácu.

Indonesia, Erasmus plus

Smerom k regiónu ASEAN

Štátna univerzita v Semarangu je pre nás aj akýmsi centrálnym bodom pôsobenia v Indonézii, cez ktoré sme rozšírili aj spoluprácu s inými univerzitami v tejto krajine a ktorá sa tiež už realizuje stabilne a dlhodobo. Ako sme už vyššie spomínali, Indonézia nie je jediná krajina tohto regiónu sveta, kde budujeme kapacity medzinárodnej spolupráce. Je tu aj India a Nepál, no a v rámci krajín združených v Asociácii národov Juhovýchodnej Ázie (ASEAN) aj Malajzia, kde za podpory už spomenutých projektových schém rozvíjame vzťah s Pedagogickou univerzitou Sultana Idrisa v meste Tanjung Malim. Našim dlhodobým cieľom však nie je len udržanie a rozvoj spolupráce v krajinách, s ktorými už máme vytvorené väzby, ale distribuovať spoluprácu do viacerých krajín celku spomenutej Asociácie národov Juhovýchodnej Ázie, čo predstavuje akúsi spoločnú platformu kultúry združených krajín a významný styčný bod pre krajiny Európskej únie, pre nás osobitne v oblasti vzdelávania a pedagogických štúdií. Doterajšia spolupráca s indonézskou UNNES nám k tomuto skutočne naširoko otvorila dvere a v súčasnosti realizujeme kontaktné pracovné stretnutia s novými partnermi z jednotlivých členských krajín ASEAN, konkrétne s univerzitami v Singapure, Vietname, Filipínach, Brunei, Thajsku a Východnom Timore.

Indonesia, Erasmus plus