Skip to main content
PR
13.02.2024

Všetko o prijímačkách na teologickú fakultu

Teologická fakulta, Bratislava, trnavská univerzita, tftu

Trnavská univerzita má päť fakúlt, jednou z nich je aj teologická sídliaca v Bratislave. Čo tam môžete študovať?

Základná charakteristika Teologickej fakulty Trnavskej univerzity

Teologická fakulta sídli v dobových priestoroch historického centra Bratislavy. Pokračuje v päťsto ročnej jezuitskej tradícii vzdelávania. V prostredí slobody a kritického myslenia kladie dôraz na celostný rozvoj študenta.

Prečo študovať na teologickej fakulte

  • Počas vzdelávacieho procesu sa študent naučí chápať dejiny ako zdroj inšpirácie pre súčasnosť.
  • Dokáže sa orientovať vo filozofických a teologických smeroch a odborne o nich diskutovať.
  • Študent sa učí zvládnuť komunikačné stratégie a aplikovať ich v pracovnom živote.
  • Dokáže osloviť rôzne názorové skupiny, nadväzovať rozhovory s ľuďmi a tiež ich počúvať v ťažkých životných situáciách.
  • Je schopný poskytnúť pomoc ľuďom v situáciách, akými sú úzkosť, osamelosť, depresia, vina, partnerská kríza, stres.
  • Dokáže zaujať postoj k aktuálnym problémom etiky, politiky, kultúry a náboženstva.
  • Študent je v študijných programoch na fakulte teoreticky a prakticky pripravovaný pre oblasť sociálnej starostlivosti, pastorálneho poradenstva a profesionálneho sprevádzania.

Ponúkané študijné programy v bakalárskom stupni

Fakulta ponúka vzdelanie v dvoch programoch. Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie je trojročný bakalársky program s možnosťou pokračovať v magisterskom stupni. Program študujú kandidáti kňazského povolania a študenti, ktorí si hľadajú uplatnenie ako napr. vedeckí pracovníci, projektoví manažéri, alebo zamestnanci rozvojových a humanitárnych organizácií.

Druhou možnosťou štúdia je counseling, trojročný profesijne orientovaný program zameraný na profesionálne sprevádzanie. Zameriava sa na prípravu odborníkov na základné sociálne poradenstvo. Je zostavený tak, aby umožňoval dosiahnuť rozvoj profesijných zručností identifikovaných a vyžadovaných partnerskými organizáciami programu.

Počet študentov:

Počas akademického roku 2022/2023 na fakulte bolo 80 študujúcich vo všetkých programoch a stupňoch.

Počet absolventov:

Za posledných 25 rokov na teologickej fakulte úspešne zavŕšilo štúdium viac ako 1 200 absolventov.

Priebeh prijímacieho konania:

Uchádzač o štúdium podá prihlášku v fakultou stanovenom termíne. Súčasťou prihlášky sú prílohy uvedené na stránke fakulty. Prijímacie konanie nie je podmienené ústnymi skúškami.

Cena prihlášky: 35 eur

Kontakt pre uchádzačov: tftu.sk/kontakty