Skip to main content
PR
01.02.2024

FAQ: Časté otázky o pedagogickej fakulte

imatrikulácie 2022

Prinášame vám často kladené otázky - a odpovede - o prijímačkách a štúdiu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

Robia sa na vašu fakultu aj prijímačky?

Nie, na našu fakultu sú študenti prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1.- 3. ročník na strednej škole.

Aké ťažké je dostať sa na vašu fakultu?

To závisí od programu, na ktorý si uchádzač odošle prihlášku. O niektoré programy je záujem vyšší, o niektoré až nedostatočný. Samozrejme závisí aj od kvality uchádzača a jeho výsledkov na strednej škole.

Ponúkate aj prípravné kurzy?

Nie, na našej fakulte prípravné kurzy neponúkame, ale v niektorých študijných programoch v prvom ročníku ponúkame predmety zamerané na zopakovanie vedomostí zo stredoškolského učiva, resp. predmety zamerané na oblasti, ktoré sú pre študentov náročné.

Ktorý študijný program je „najťažší“?

Na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Úspešnosť v absolvovaní študijného programu závisí najmä od ochoty študenta zapájať sa do výučbových aktivít a od jeho záujmu o štúdium.

imatrikulácie 2022

Dostanem sa počas školy aj na prax?

Áno, pedagogická prax je jedným z pilierov učiteľskej a pedagogickej prípravy. Jej rozsah a realizácia závisí od študijného programu. Aj v programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich je obsiahnutá prax zabezpečovaná spolupracujúcou organizáciou.

Je táto škola len pre budúcich učiteľov?

Nie, fakulta ponúka programy zamerané na rané vzdelávanie, sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo, učiteľskú prípravu vo vybraných aprobačných predmetoch, ale okrem nich ponúka aj programy zamerané na anglický jazyk a anglofónne kultúry a slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

Môžem si zvoliť akúkoľvek dvojkombináciu predmetov ako budúca učiteľka?

V zmysle legislatívnych pravidiel to nie je možné, uchádzači si vyberajú z ponúkaných dvojkombinácií, avšak naša fakulta kombinuje takmer všetky ponúkané aprobačné predmety.

Ak by som chcela študovať niečo s výtvarnou výchovou, musím ísť len na učiteľstvo?

Okrem učiteľstva výtvarného umenia v kombinácii ponúkame aj študijný program animácia výtvarného umenia, absolvent ktorého je špecificky disponovaný pre vykonávanie práce  animátora výtvarného umenia v rôznych kultúrnych a edukačných inštitúciách a zariadeniach (galérie, múzeá, centrá voľného času, alternatívne a experimentálne školy, domovy mládeže, arteterapeutické zariadenia, sociálne ústavy...).

Baví ma angličtina, dá sa študovať u vás len ako učiteľský predmet?

Nie, okrem učiteľského študijného programu, ktorý ponúkame v kombinácii, ale aj ako jednoodborový ponúkame aj program anglický jazyk a anglofónne kultúry.

Otvorili ste v poslednej dobe aj nejaký nový študijný program?

Najnovším študijným programom v bakalárskom stupni je vzdelávania je profesijne orientovaný študijný program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Je zameraný na prípravu tlmočníkov slovenského posunkového jazyka.

Čo robí fakulta pre študentov so špecifickými potrebami?

Na fakulte pôsobí koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami. Fakulta zabezpečuje zodpovedajúce podmienky už pre uchádzačov so špecifickými potrebami pri prijímacom konaní, ako aj zodpovedajúce podmienky ich štúdia v zmysle rozhodnutia o ich špecifických potrebách.

imatrikulácie 2022