Skip to main content
PR
25.01.2024

FAQ: Časté otázky o filozofickej fakulte

ff truni faqs

Prinášame vám často kladené otázky - a odpovede - o prijímačkách a štúdiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Robia sa na vašu fakultu aj prijímačky?

Áno, ale len zo študijného programu psychológia

Aké ťažké je dostať sa na psychológiu?

To musí uchádzač posúdiť sám. V tomto študijnom programe sa koná prijímacia skúška formou písomného testu, ktorý obsahuje otázky zamerané na základné predpoklady pre štúdium. Ide o testy všeobecnej schopnosti, ktoré sú podkladom na primeranú reakciu v situácií, kde nepostačuje skúsenosť. Dôležitá je správna a pohotová orientácia v nových situáciách, ktorá sa zakladá na rýchlom postrehu, správnom zhodnotení potrebných informácií a na vyvodení správnych záverov, všímavosti, chápavosti, logickosti, kritickosti, originálnosti, schopnosti odhaľovať jemné, skryté, ťažko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely, všestrannosť a schopnosť záujmov, bohatý slovník a exaktné vyjadrovanie.

Ponúka fakulta aj prípravný kurz na psychológiu?

Nie.

Čo sa na psychológii študuje?

Štúdium v bakalárskom stupni umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti základných disciplín psychológie (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti) a osvojí si základný pojmový a kategoriálny aparát psychológie. Je schopný orientovať sa v základných psychologických smeroch, školách a prúdoch. Absolvent tiež získa spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky, ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. Absolvent si osvojí schopnosť špecifikovať konkrétny praktický problém, sformulovať ho ako psychológ, zostaviť metodologický postup na zber dát, vykonať analýzu dát, samostatne formulovať a analyzovať výsledky a kriticky zhodnotiť ich možné implikácie, napísať odborné články/výstupy. Absolvent tiež disponuje schopnosťou prezentovať výsledky odbornej práce. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii.

Študenti v magisterskom stupni získajú viac špecializovaných vedomostí z oblasti teoretických a aplikovaných disciplín a tiež poznatkov z oblasti psychologickej diagnostiky (vrátane psychometrie) a metodológie. Ďalej absolventi nadobúdajú kompetencie v oblasti špecifikácie cieľov, diagnostiky, vývoja, intervencie, hodnotenia a komunikácie v kontexte psychologických špecializácií. Sú schopní kriticky hodnotiť aktuálny výskum, dizajnovať, realizovať a prezentovať náročnejší kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum vo všetkých fázach.

Je možnosť dostať sa počas štúdia aj na prax?

Áno, ponúkame prax v magisterskom stupni štúdia, je súčasťou odporúčaného študijného plánu v magisterskom stupni štúdia.

Keď vyštudujem psychológiu, čo môžem robiť?

Absolvent magisterského štúdia má možnosť širokého uplatnenia v profesii psychológa v rámci jednotlivých profesných zameraní psychologickej praxe. Ako poradenský psychológ sa môže uplatniť v centrách poradensko-psychologických služieb, centrách psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologických poradiach, centrách sociálnej starostlivosti atď. Ako klinický psychológ získava možnosť uplatnenia v zdravotníckych zariadeniach rôzneho charakteru: napr. nemocniciach, poliklinikách, stacionárnych zariadeniach, liečebniach. Ako školský psychológ sa môže uplatniť vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách a školách, ako pracovný psychológ v oblasti personalistiky, rozvíjania a riadenia ľudských zdrojov, apod. Okrem toho majú absolventi magisterského štúdia možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v jednotlivých odboroch psychologických vied, ako aj v príbuzných disciplínach.

Má zmysel študovať aj iné odbory, ktoré ponúkate?

Určite áno, svedčia o tom možnosti uplatnenia našich absolventov.

Dejiny a teória umenia - na pracoviskách Pamiatkového úradu, v galériách a múzeách, v inštitúciách zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou, ako i pedagógovia na stredných a vysokých školách...

Filozofia - v humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách zaoberajúcich sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, v redakciách odborných a spoločenských časopisov; v kultúrno-spoločenských inštitúciách, nadáciách, občianskych združeniach, vydavateľstvách odbornej literatúry, politických inštitúciách, masmédiách...

História - vo všetkých typoch archívov na Slovensku, v múzeách, v galériách; vo vedeckých ústavoch (Historický ústav, Jazykovedný ústav, Umenovedný, Národopisný ústav SAV, Pamiatkový ústav a pod.). Spĺňajú podmienky prijatia i do rôznych centrálnych a osvetových inštitúcií, redakcií, dokumentačných stredísk...

Klasická archeológia - vo vedeckých, kultúrno-vzdelávacích a osvetových inštitúciách; na univerzitných pracoviskách v teoretických ústavoch SAV; v múzeách, galériách, pamiatkových úradoch a v redakciách odbornej literatúry, v inštitúciách vyžadujúcich humanitné vzdelanie (redakcie novín, časopisov, TV, rozhlasu)...

Politológia -   v povolaniach   vyžadujúcich   osobnú   komunikáciu,   analytické   myslenie,   tvorbu   stratégií,   presviedčania a mienkotvorbu; napr. v štátnej správe, samospráve, politických organizáciách, médiách, v súkromných spoločnostiach, v rámci akademickej sféry, v občiansky orientovaných organizáciách tretieho sektora...

Sociológia -   získavajú   schopnosť   samostatne   analyzovať   a navrhovať   riešenia   sociálnych   problémov   v regiónoch a organizáciách v oblasti personálneho riadenia a ľudských zdrojov, realizovať výskumné projekty v rámci Slovenska ako aj Európskej únie.

filozofická fakulta, trnavská univerzita

Má fakulta výhodnú polohu?

Fakulta sa nachádza v centre mesta Trnavy, čo umožňuje ľahkú dostupnosť.

Čo robí fakulta pre študentov so špecifickými potrebami?

Starostlivosť o študentov je poskytovaná fakultnou koordinátorkou pre podporu študentov so špecifickými potrebami Mgr. Ivetou Schusterovou, PhD.

Fakulta zabezpečuje pre študentov viaceré vzdelávacie aktivity v podobe prednášok, ich zoznam je tu.