Skip to main content
Adriana Krupová, oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality
08.08.2022

Vyhodnotenie 9. vydania U-Multirank 2022

budova truni hornopotočná 23 trnava

Podľa výsledkov aktuálneho deviateho vydania U-Multirank, ktorý je celosvetovým rankingom vytvoreným Európskou komisiou, sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila spomedzi ôsmich zapojených slovenských univerzít na treťom mieste. V rebríčku zapojených dvadsiatich slovenských a českých univerzít obsadila šieste miesto.

Zo Slovenska sa do edície U-Multirank 2022 okrem Trnavskej univerzity v Trnave zapojili tieto univerzity: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene, Ekonomická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

U-Multirank sa zameriava na päť dimenzií: štúdium, výskum, prenos poznatkov, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. V edícií 2022 boli vyhodnotené výsledky 2 200 vysokoškolských inštitúcií z 96 krajín sveta.

image-20220808135505-1Obr. 1.: Snímka obrazovky: U-Multirank 2022 (filter: Slovenská republika, výber: 40 indikátorov)

Trnavská univerzita v Trnave dosiahla hodnotenie A v nasledujúcich ukazovateľoch: podiel interdisciplinárnych publikácií, spoločné publikácie s partnermi zo súkromného sektora, podiel medzinárodných spoločných publikácií, podiel regionálnych spoločných publikácií. Hodnotenie B dosiahla v nasledujúcich ukazovateľoch: miera absolvovania magisterského štúdia, miera absolvovania bakalárskeho štúdia načas, miera absolvovania magisterského štúdia načas, investície do digitálneho vzdelávania, miera odborných publikácií zamestnanca, percento medzinárodných akademických pracovníkov, publikácie vydané s regionálnymi partnermi.

Možnosti pre zlepšenie má  univerzita v nasledujúcich ukazovateľoch: v miere úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia, zvyšovaní absolútneho počtu výskumných publikácií a citačného indexu, zvyšovaní citácií zo skupiny top 10 percent globálne najcitovanejších, vo zvyšovaní príjmov z mimo-dotačných grantových schém, ako aj príjmov na výskum zo súkromných inštitúcií, ďalej počtu patentov, prác citovaných v patentoch, či príjmov z ďalšieho vzdelávania. Z hľadiska internacionalizácie má podľa medzinárodného hodnotenia U-Multirank univerzita rezervy v počte magisterských programov poskytovaných v inom jazyku ako slovenskom, či počte udelených doktorátov kandidátom zo zahraničia.

V rámci Európskej únie porovnáva U-Multirank 2022 až 365 univerzít. Trnavská univerzita v Trnave ako inštitúcia pri vyhodnotení všetkých indikátorov dosiahla v tomto rebríčku 165. miesto. Najvyššie inštitucionálne umiestnenie dosiahli v Európskej únii univerzity: ETH Zurich (Švajčiarsko), Kharkiv National University of Radioelectronics (Ukrajina), EPFL Lausannne (Švajčiarsko).

V Európe porovnáva U-Multirank 2022 až 1 103 univerzít. Trnavská univerzita v Trnave ako inštitúcia pri vyhodnotení všetkých indikátorov dosiahla v tomto rebríčku 570. miesto. Najvyššie inštitucionálne umiestnenie dosiahli v Európe univerzity: ETH Zurich (Švajčiarsko), Toulouse INP (Francúzsko), École Centrale de Nantes (Francúzsko).