Skip to main content
Mgr. Juliana Melichová, PhD., Prof. PhDr. Marek Majdan, PhD., Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu
26.05.2022

Trnavská univerzita sa zúčastňuje Európskeho týždňa boja proti rakovine. Predstavuje projekt PRESCRIP-TEC

Od 25. do 31. mája 2022 prebieha Európsky týždeň boja proti rakovine. Zúčastňuje sa ho aj Trnavská univerzita, ktorá participuje na projekte eradikácie karcinómu krčka maternice.

PRESCRIP-TEC je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na niektoré podskupiny populácie (napríklad marginalizované rómske komunity) a iné typy komunít, akými sú väčší zamestnávatelia.

PRESCRIP-TEC

 

Rakovina krčka maternice: Čo je to?

Rakovina krčka maternice je v súčasnosti štvrtým najčastejším nádorovým ochorením u žien na svete, a to aj napriek tomu, že tomuto ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať prostredníctvom vakcinačných a skríningových programov.

Práve tieto alarmujúce fakty viedli k spusteniu globálnej stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie na elimináciu karcinómu krčka maternice, na základe ktorej je realizovaný aj projekt „Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer“ (PRESCRIP-TEC).

Cieľom tohto trojročného výskumného projektu je pilotná implementácia inovatívneho a účinného skríningového programu karcinómu krčka maternice prostredníctvom samotestov na prítomnosť ľudského papilómavírusu (HPV) a analýza faktorov, ktoré podporujú zapojenie žien do takéhoto skríningu.

Proti rakovine krčka maternice sa bojuje aj na Slovensku, zapojila sa aj Trnavská univerzita

Výskumný projekt koordinuje Medicínske centrum univerzity v Groningene v Holandsku a okrem koordinátora sú doňho zapojené celkovo štyri krajiny: Slovensko, Bangladéš, India a Uganda.  

V rámci Slovenska projekt koordinuje Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity v úzkom partnerstve s ďalšími ústavmi Trnavskej univerzity, so Zdravými regiónmi, Ligou proti rakovine a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Spoločným cieľom tohoto partnerstva je, aby projekt prispel k zefektívneniu existujúceho skríningového programu na Slovensku a v konečnom dôsledku k eliminácii karcinómu krčka maternice.

PRESCRIP-TEC

Bezplatný samoodberový test

Projekt je na Slovensku určený pre ženy vo veku od 19 – 64 rokov. Implementácia programu je cielená na niektoré podskupiny populácie SR (marginalizované rómske komunity) a iné typy komunít, akými sú väčší zamestnávatelia. Takýto prístup prinesie možnosť porovnania efektivity cieleného programu s celopopulačným skríningovým programom, ktorý je v súčasnosti zavedený v SR.  Okrem poskytnutia samotného skríningového testu projekt sprevádzajú aj osvetové aktivity, ktoré zlepšia informovanosť a povedomie o ochorení a jeho prevencii.

Jedinečnosť projektu spočíva v použití samoodberových testov, ktoré detegujú prítomnosť vysokorizikových typov vírusu HPV, ktoré sú zodpovedné za takmer 99 % všetkých prípadov karcinómu krčka maternice. Oproti teraz bežiacemu skríningu založenom na cytologickom vyšetrení gynekológom je tento spôsob menej invazívny a v mnohých ohľadoch pre ženu menej zaťažujúci - odber si môže žena vykonať sama v súkromnom, dôvernom prostredí vlastného domova.

Dlhodobým problémom, ktorý znižuje efektivitu skríningu karcinómu krčka maternice v Slovenskej republike je nízka účasť žien. V rámci projektu bude preto analyzovaný aj vplyv rôznych faktorov, ktoré zvyšujú alebo znižujú účasť žien, čo pomôže pri plánovaní stratégie skríningu v budúcnosti.  

Získajú sa reálne dáta

Projekt ako prvý v podmienkach SR prinesie reálne dáta a skúsenosti s týmto inovatívnym prístupom ku skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré budú hodnotným podkladom pre jeho štátom koordinovanú implementáciu v budúcnosti. Tým, že sa zvýši efektivita skríningu a zlepší sa včasná diagnostika ochorenia, projekt prispieva ku globálnemu boju proti  karcinómu krčka maternice.

Projekt PRESCRIP-TEC svojimi aktivitami posilní dôkazy o inovatívnych stratégiách skríningu karcinómu krčka maternice, ktoré podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia.