Skip to main content

Elektronické informačné zdroje (EIZ)

Vstup do databáz je možný len v priestoroch Trnavskej univerzity alebo cez vzdialený prístup.

Vzdialený prístup

Využite vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov (návod na vzdialený prístup)


SUMMON vyhľadávač


 
 
Dovoľujeme si vás informovať o transformačných zmluvách uzatvorených medzi CVTI SR a 
veľkými vydavateľmiElsevier, Springer a IEEE.
 
 
 
 
 
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE MÁ PRÍSTUP
K NASLEDUJÚCIM DATABÁZAM:
 

1. C.E.E.O.L.

Central and Eastern European Online Library C.E.E.O.L je online archív, ktorý sprostredkúva prístup k viac ako 1 100 periodikám z humanitných a sociálnych vied zo strednej a východnej Európy.
CEEOL

2. JSTOR

JSTOR je databázou digitalizovaných úplných textov vybraných vedeckých časopisov. Používatelia v rámci akademickej informačnej siete Trnavskej univerzity v Trnave majú prístup do kolekcií:JSTOR
Art & Sciences II
Art & Sciences Complement

 

3. Mediae Latinitatis Lexicon Minus

Mediae Latinitatis Lexicon Minus od J. F. Niermeyera je praktický slovník stredovekého latinského jazyka pre výskumných a pedagogických zamestnancov a študentov v odbore stredovekých dejín. Je jedinou online verziou najnovšieho tlačeného vydania.Mediae Latinitatis Lexicon Skúma poklasický latinský jazyk stredovekej západnej Európy v rokoch 550 až 1150. image-20211220113513-2
 

4. Oxford Journals Law CollectionOxford Academic Journalsimage-20211220113552-1

V rámci databázy je zabezpečený prístup v oblasti Law image-20211220113507-1
do úplných textov 38 vedeckých recenzovaných časopisov z vydavateľstva Oxford University Press, zameraných na právo.
 

5. ProQuest One Academic

Na jednom mieste máte prístup kProQuest One Academicimage-20211220113324-1​:
ProQuest Central
ProQuest Dissertations & Theses Global
Academic Complete Ebooks 
Academic Video Online
 

6. ProQuest Ebook Central

(predtým Ebrary Academic Complete)ProQuest Ebook Centralimage-20220204130324-1

ProQuest Open Access Complete 

ProQuest Central
Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry.
 

 7. Scopus

Databáza Scopus je multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Scopusimage-20211220115039-1​Okrem časopiseckých článkov a kníh, databáza umožňuje vyhľadávanie v konferenčných príspevkoch, trhových správach, encyklopédiách, slovníkoch a patentoch. Databáza Scopus je priamo prepojená s databázou ScienceDirect. Tematické zameranie:
 • prírodné vedy
 • technické vedy
 • spoločenské vedy
 • humanitné vedy a umenie
 • medicína

Scopus ako scientometrická databáza ponúka analytické nástroje na sledovanie vývoja citovanosti (jednotlivca, inštitúcie, časopisu) a slúži tak na hodnotenie kvality publikovaných prác, vedeckých tímov a inštitúcií prostredníctvom scientometrických ukazovateľov. K dispozícii sú citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

 

8. Springer link                                                  Logo Springer Link

Spoločnosť Springer je popredný vydavateľ vedeckej, technickej a medicínskej literatúry, ktorý dodáva akademickej obci, vedeckým inštitúciám a jednotlivým oddeleniam výskumu a vývoja kvalitný vedecký obsah. Prostredníctvom SpringerLink sprístupňuje svoje elektronické časopisy, knižné série, knihy, referenčné práce a online archívy. Platforma tiež sprístupňuje časopisecké tituly vydavateľstva Palgrave Macmillan, a taktiež ďalších vydavateľov ako Urban and Vogel, Steinkopff, and Birkhäuser..
https://eiz.cvtisr.sk/predplatene-databazy/springerlink/

9. Springer Nature                                                 Logo Springer Nature

Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových vedeckých časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Umožňuje prístup k online obsahu – plným textom článkov a kapitol z portfólia časopisov, e-kníh a referenčných príručiek. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Knihy a časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.
https://eiz.cvtisr.sk/predplatene-databazy/springer-nature/

 

10. Web of Science

Web of Science

Bibliografická a citačná databáza, ktorá slúži ako primárny zdroj pre vyhľadávanie
renomovaných vedeckých informácií a hodnotenie vedeckej publikačnej činnosti.
 
Web of Science obsahuje 8 hlavných citačných indexov:
 • Science Citation Index Expanded (SCIE): od 1985 po súčasnosť
 • Social Sciences Citation Index (SSCI): od 1985 po súčasnosť
 • Arts and Humanities Citation Index (A&HCI): od 1985 po súčasnosť
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI): od 2015 po súčasnosť
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI): od 1990 po súčasnosť
 • Book Citation Index (BkCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR-Expanded): od 1985 po súčasnosť
 • Index Chemicus (IC): od 1993 po súčasnosť
Indexy Web of Science Core Collection obsahujú časopisecké tituly, knihy a konferenčné zborníky. Pokrýva 251 predmetových kategórií, od prírodných, technických, lekárskych vied až po umenie a humanitné vedy. Vyhľadávanie v jednotlivých indexoch zadefinujete na hlavnej stránke Web of Science™ Core Collection, v dolnej časti pod linkou “More settings”:
 
 
 

9. Wiley Online LibraryWiley online libraryimage-20211220122150-2

Rozsiahla multidisciplinárna plnotextová databáza vydavateľstva Wiley-Blackwell.
Sprievodca vyhľadávaním v databáze Wiley je štrukturovaný do krátkych videí, ktoré sú delené podľa tém.image-20211220122146-1​​​​​
Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Prístup na úroveň úplných textov sa vzťahuje na predplatenú kolekciu časopisov. ​​​
 

NISPEZ    

NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku.
 
Podmienky využívania e-zdrojov NISPEZ:  

Používatelia projektu NISPEZ v rámci akademickej siete Trnavskej univerzity v Trnave  sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky na prístup a využívanie EIZ. V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“  sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k EIZ a poskytovania podpory ich využívania.
Vo všeobecnosti platí zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci platných licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát, ich ďalšia distribúcia či komerčné využívanie.
Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Manuály k elektronickým informačným zdrojom - NISPEZ

 

Ostatné elektronické informačné zdroje – dostupné v CVTI SR cez vzdialený prístup  CVTI

 
Odborné a vedecké elektronické informačné zdroje (EIZ) sú pre používateľov dostupné prostredníctvom knižnično-informačných služieb CVTI SR.
Ide o vzdialený prístup do e-zdrojov.