Skip to main content
PR
24.01.2022

Counseling: Trnavská univerzita prináša nový študijný program, ktorý svet pozná už desaťročia

profesorka mária šmidová

Aktívne počúvať, riešiť problémy v sociálnej službe, chrániť zraniteľných, správne komunikovať či presne posudzovať situáciu sociálne odkázaných. To všetko sa naučí absolvent nového študijného programu counseling, ktorý od nového akademického roka otvára Trnavská univerzita. 

Counseling ako nedirektívna metóda sociálnej pomoci je vo svete už známa desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine. V súčasnosti by counsellor mohol pracovať ako odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti alebo v oblasti náhradnej starostlivosti. Profesia counselora predstavuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych záťažových situáciách.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, kde sa bude counseling vyučovať, prišla s nápadom na nový študijný program po viac ako ôsmich rokoch výskumu a praxe. Následne ho v októbri 2021 schválila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy. Teológovia si program overili pomocou tzv. efektívnych študentských praxí, čo boli intenzívne organizované praktické tréningy counsellingu v reálnom prostredí. „Študenti, pedagógovia a rodiny, ktoré sa nachádzali v rôznych záťažových situáciách, hľadali možnosti pochopenia a pomoci formou sprevádzania, counselingu. Výmeny skúseností i feedback zo strany klientov pomohli pri skvalitňovaní prípravy študentov a hľadaní nových oblastí teoretickej aj praktickej prípravy študentov,“ hovorí garantka nového študijného programu profesorka Mária Šmidová z teologickej fakulty. 

counselling

Súčasťou programu je povinná odborná prax. Študenti ju môžu vykonávať napríklad v Bratislavskej arcidiecéznej charite, trnavskom Centre pomoci pre rodinu alebo v modranskom Claudianum či ďalších inštitúciách. 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity spolupracuje na novom študijnom programe counselling so zahraničnými partnermi, ktorými sú University of Central Florida, University of Scranton, Lateránska univerzita (L’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum, Rím), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Aspic Counselling & Cultura z talianskej Padovy.