Skip to main content
PR
21.11.2020

Založili sme Konzorcium slovenských univerzít U10+

Dňa 20. novembra 2020 sa v účelovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene stretli rektori desiatich univerzít združených v Konzorciu slovenských univerzít U10+. Pri tejto príležitosti podpísali zakladateľskú zmluvu, ako aj a stanovy konzorcia vysokých škôl.

Konzorcium založilo desať univerzít, pričom má potenciál rozšírenia a je otvorené pre ďalších členov. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020.

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene.

Účelom konzorcia je spoločný postup pri tvorbe a rozširovaní spektra študijných programov, spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné zlepšovanie podmienok pre študentov v oblastiach zabezpečovania možností stravovania, ubytovania, kultúrneho, spoločenského a sociálneho života a športu. Signatári sa podpisom zmluvy zaviazali koncentrovať a rozvíjať tvorivé kapacity na zlepšenie národného a medzinárodného postavenia členských univerzít, zabezpečovať a zvyšovať kvalitu vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, získavať a efektívne využívať ľudské a finančné zdroje, budovať spoločný modul vzdelávania v rámci programu Erasmus+, vytvoriť spoločný výskumný park centier vedeckej excelentnosti, napĺňať spoločenskú úlohu vysokých škôl, ako aj aktívne spolupracovať s ďalšími združeniami univerzít a inými subjektami, ktoré podporujú vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí.

Konzorcium nadobudne právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl.

zdroj: tlačová správa konzorcia

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!