Skip to main content
PR
13.12.2019

Študenti poskytujú právnu pomoc občanom Trnavy

Aj počas zimného semestra 2019/2020 pokračoval úspešný projekt Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Mesta Trnava, a to Právna klinika pre občanov mesta Trnava. Klinika prebiehala v budove bývalého Tatraskla oproti Mestskému úradu v Trnave na Trhovej ulici. Študenti právnickej fakulty v Trnave pod dozorom supervízora poskytujú Trnavčanom základné právne informácie, ktoré im majú pomôcť zorientovať sa v ich právnom probléme a uviesť im možnosti, ako ďalej postupovať, na koho sa obrátiť. Ide o bezplatnú a nezáväznú formu pomoci obyvateľom Trnavy.

Tento akademický semester sme riešili najmä prípady z oblasti rodinného, občianskeho a pracovného práva. Možno spomenúť prípad obťažovania spotrebiteľa zo strany nebankového subjektu vo veci vymáhania dlhu či prípad pani, ktorá nás viackrát navštívila ohľadom komplikácií a neistoty v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. Takisto sme riešili prípad špecifickej rodinnej situácie, ktorý vyúsťoval do možného domáhania sa vrátenia daru z dôvodu hrubého porušenia dobrých mravov. Riešili sme aj prípad možného vydržania vlastníckeho práva k rodinnému domu, ktorý je dlhodobo užívaný bez toho, aby bol tento faktický stav v súlade so stavom v katastri nehnuteľností.

Navštívili nás desiatky ľudí, ktorých sme usmernili v riešení ich často ťažkej životnej situácii a odporučili sme im ďalšie inštitúcie, na ktoré sa môžu obrátiť, resp. ich oboznámili o kompetenciách jednotlivých inštitúcií. Obzvlášť nás teší, keď na kliniku prídu ľudia, ktorí nás už v minulosti navštívili, a porozprávajú nám, v akej situácii sú pri riešení svojho právneho problému dnes.

Ďakujeme Mestu Trnava (osobitne Mgr. Tamajkovej) a právnickej fakulte za zabezpečenie tejto kliniky. Poďakovanie taktiež patrí všetkým študentom, no za tento semester treba vyzdvihnúť odborný, a zároveň empatický prístup Bc. Dagmary Tóthovej. Oceňujem tiež aktívny prístup Bc. Ivany Trokšiarovej, Bc. Márii Aleny Hasákovej a Bc. Frederika Šišku.

Právna klinika pre občanov mesta Trnava bude pokračovať aj v nasledujúcom letnom semestri, a to od februára 2020. 

 

Chcete poradiť s riešením problému? %20pravna.poradna [at] truni.sk (Napíšte na Právnu kliniku! )target="_blank"

 

 Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD., supervízor Právnej klininky pre občanov mesta Trnava