Skip to main content
PR
15.02.2024

FAQ: Časté otázky o teologickej fakulte

teologická fakulta, bratislava, trnavská univerzita (foto Barbora Likavská)

Všetko, čo ste chceli vedieť o štúdiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ale báli ste sa spýtať.

Prečo sídlite v Bratislave?

Teologická fakulta ako jediná z fakúlt univerzity sídli mimo Trnavy. Dôvod je historický, keďže fakulta je pokračovateľkou činnosti Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Inštitút sídlil v centre Bratislavy a po svojom začlenení do Trnavskej univerzity v roku 1994 svoju činnosť rozvíjal v rovnakých priestoroch. Inštitút bol v roku 1997 transformovaný na Teologickú fakultu.

Fakulta je „jezuitská“. Čo to znamená?

Inštitucionálne bola fakulta zriadená jezuitmi. Jezuitská značka nemá len historický význam, ale je viditeľná aj v procesoch výuky. Princípy jezuitského vzdelávania sú dodnes základom moderného vzdelávania a vedeckého bádania. Charakteristickou pre jezuitské vzdelávanie je snaha o dokonalosť, individuálna pozornosť študentovi pri rešpektovaní jeho jedinečnosti, ochrana prírody a podpora spravodlivosti.

Aké je uplatnenie pri vyštudovaní teológie?

Absolvent dokáže tvorivo zužitkovať analytické a prezentačné zručnosti, schopnosť interpretovať a systematizovať informácie. Rozumie zmyslu písaných dokumentov, má zručnosť písania a schopnosť argumentovať. Je empatický v komunikácii s ľuďmi rôznych názorov, bez toho, aby ich urazil. Absolvent si môže nájsť uplatnenie ako vedecký pracovník, projektový manažér, zamestnanec cirkevných, rozvojových a humanitárnych organizácií, publicista, učiteľ, sociálny pracovník, politik, treťosektorový špecialista, kreatívec, atď.

Čo sa vlastne študuje na teológii?

Prvé roky štúdia sú výrazne zamerané na štúdium filozofie. V teologických predmetoch sa študent učí chápať zmysel, kontext a obsahy biblických textov. Taktiež skúma dejinné súvislosti formovania katolíckeho učenia. Dôležitým dôrazom výuky je snaha o porozumenie súčasnej kultúry, dynamiky vývoja spoločnosti a získavanie kompetencie dialógu medzi názorovými tábormi.

Je štúdium teológie len pre kňazov alebo pre rehoľné sestry?

Študenti, ktorí sa pripravujú na kňazstvo, alebo pre život v komunitnom spoločenstve tvoria približne polovicu z celkového počtu študentov teológie.

teologická fakulta, bratislava, trnavská univerzita

Otvorili ste nový študijný program counseling. Čo to znamená?

Nový program vznikol ako reakcia na potreby praxe. Counseling, čiže profesionálne sprevádzanie, je vo svete využívaná metóda sociálnej práce. Pomáha zvládať ťažké životné situácie. Sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému. Absolvent programu sa môže uplatniť v rámci služieb rodinných poradenských centier, v sociálnych službách, vo verejnej správe. Okrem toho môže pracovať v charitatívnych inštitúciách a v inštitúciách tretieho sektoru.  

Môžem študovať counseling, aj keď som neveriaci?

Áno, môžete. Spirituálne ukotvenie študentov nie je predmetom skúmania ani počas prijímacieho konania, ani počas procesu výučby.

Ponúkate študentom aj internát?

Fakulta nemá vlastný internát, ale dokáže pomôcť záujemcom pri získaní miesta na partnerskom internáte.

Môžu u vás študovať aj študenti so špecifickými potrebami?

Každý rok študujú na fakulte viacerí študenti so špecifickými potrebami. Fakulta dáva dôraz na prispôsobenie tempa štúdia, pohybové a priestorové úpravy a poskytovanie audio-vizuálnych pomôcok pre takýchto študentov. Takisto pedagógovia disponujú čoraz väčšími skúsenosťami pri  prispôsobovaní vzdelávacieho procesu individuálnym potrebám študentov.

Prečítajte si rozhovor s doc. Bohdanom Hroboňom a/alebo s prof. Ladislavom Csontosom o úlohe teológie v dnešnej spoločnosti.