Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zverejnenie výsledkov z voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave

Zdroj: 
Akademický senát TU

 

    Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave podľa článku 9 ods. 1 Postupu voľby kandidáta na funkciu rektora TU oznamuje výsledky z voľby kandidáta na funkciu rektora TU na obdobie rokov 2019 – 2023, ktorá sa uskutočnila dňa 15. apríla 2019.

Kandidáti na funkciu rektora:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

1. kolo:

Počet všetkých členov AS TU: 41
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 37
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 37
Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet platných prázdnych hlasovacích lístkov: 5

Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
                       prof. PaedDr. René Bílik, CSc.: 18
                       prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.: 14

2. kolo:

Počet všetkých členov AS TU: 41
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 37
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 37
Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet platných prázdnych hlasovacích lístkov: 1

Jednotliví kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
                     prof. PaedDr. René Bílik, CSc.: 21
                     prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.: 15

 

    Volebná komisia konštatovala, že v zmysle čl. 7 ods. 2 Postupu voľby kandidáta na funkciu rektora TU kandidát prof. PaedDr. René Bílik, CSc. získal potrebnú väčšinu hlasov všetkých členov AS TU a bol zvolený za kandidáta na funkciu rektora TU.

V Trnave 15. 4. 2019

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
predseda Volebnej komisie