Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Zápis do kurzov

Záujemcovia o semestrálne kurzy sa môžu prihlasovať v čase 2 týždňov pred začatím aktuálneho semestra  v prípade semestrálnych kurzov. Prihlášku nájdete tu.
V prípade záujmu o iný typ kurzu, prihlášku (nájdete tu) môžete posielať kedykoľvek počas celého kalendárneho roka.

Záujemca bude prijatý do kurzu po zaplatení na číslo účtu:

číslo účtu v tvare IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
Špecifický symbol (SS): 190950
Variabilný symbol (VS): 992013