E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023

Zdroj: 
Akademický senát TU

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa 14. februára 2019 podľa čl. 7 ods. 2 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave a čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 5 Postupu voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v znení jeho Dodatku č. 1 a č. 2:

- vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie  rokov 2019 – 2023,
- schválil Harmonogram voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie rokov 2019 – 2023.

Voľba kandidáta na funkciu rektora sa v súlade so schváleným harmonogramom uskutoční nasledovne:

  • podávanie návrhov na kandidátov – 15. február – 1. marec 2019 (do 15.00 hod.)
  • uverejnenie zoznamu kandidátov a ich odborných životopisov na úradnej tabuli TU – 8. marec 2019
  • voľba kandidáta na funkciu rektora – 14. marec 2019, 10.00 hod., Pazmaneum, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave (Univerzitné nám. č. 1, Trnava).

Podľa čl. 7 ods. 3 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave právo navrhovať najviac jedného kandidáta na funkciu rektora majú akademické senáty fakúlt, členovia akademického senátu univerzity, rektor a dekani, členovia správnej rady univerzity, členovia akademickej obce univerzity.

Návrhy kandidátov na funkciu rektora sa podávajú predsedníčke Akademického senátu TU v Trnave prostredníctvom tajomníčky Akademického senátu TU v Trnave v písomnej forme. K návrhu musia byť v čase jeho podania pripojené nasledujúce prílohy:

1) vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou,
2) stručný odborný životopis kandidáta,
3) čestné vyhlásenie kandidáta, že nebol a nie je funkcionárom politickej strany alebo politického hnutia s programom rasovej a náboženskej neznášanlivosti; je bezúhonný a v minulosti v nijakej forme nespolupracoval so Štátnou bezpečnosťou.

Akademický senát TU v Trnave zároveň v zmysle uznesenia č. AS TU 7R-7/14022019 prijatého dňa 14. februára 2019 na svojom 7. riadnom zasadnutí žiada kandidátov na funkciu rektora TU, aby najneskôr 5 dní pred konaním voľby predložili AS TU koncepciu rozvoja univerzity a jej riadenia v elektronickej podobe na adresu tajomníčky Akademického senátu TU v Trnave. Nesplnenie tejto požiadavky nemá za následok nezaradenie kandidáta do zoznamu kandidátov na funkciu rektora TU.

 

Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r.
predsedníčka AS TU v Trnave

V Trnave, 15. februára 2019

Toto vyhlásenie voľby bolo uverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity dňa 15. februára 2019.

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 2019 – 2023