E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Všetko je pripravené tak, aby nikto v budúcnosti nemohol spochybniť riadny spôsob ukončenia štúdia

Milé študentky, milí študenti končiacich ročníkov prvého i druhého stupňa štúdia,

René Bílikvstúpili sme do mesiaca, v ktorom sa na našej alma mater začínajú štátne záverečné skúšky. Nemusím hádam zdôrazňovať, že sa uskutočnia v mimoriadnej situácii, v mimoriadnych podmienkach a mimoriadnou formou. Chcem Vás v tejto súvislosti ubezpečiť, že všetko je pripravené tak, aby nikto v budúcnosti nemohol spochybniť riadny spôsob ukončenia Vášho štúdia a ani Vašu kvalifikáciu, ktorú ste získali na Trnavskej univerzite v Trnave. Prihováram sa Vám predovšetkým preto, aby som Vás do najbližších dní povzbudil a rovnako chcem povzbudiť aj Vašich pedagógov. Pre nich i pre Vás, pre nás všetkých, je táto situácia nová a doteraz neznáma. Napriek tomu sme na jej zvládnutie dobre pripravení, a to v kolegiálnom dialógu práve s Vami. 

Píšem toto všetko v situácii, keď som zachytil petičnú akciu časti vysokoškolských študentov, v ktorej žiadajú redukciu štátnych skúšok a porovnávajú svoje postavenie s postavením maturantov. Ide o chybné uvažovanie. Vysoké školy neriadi ministerstvo, ale postupujú podľa zákona o vysokých školách. Ten bol v ostatných dňoch novelizovaný, a to po pripomienkovom konaní za účasti všetkých reprezentácií vysokých škôl, aj tej študentskej práve preto, aby Vám umožnil ukončiť štúdium študijných programov v podobe, v akej boli ony akreditované. Mení sa „len“ forma: kontaktná na dištančnú. Priznám sa však, že ma spomenutá petícia zaskočila. Sledujem totiž situáciu aj v zahraničí, no nikde som sa nestretol so snahami vysokoškolákov o taký zásah do podmienok na ukončovanie štúdia, ako u nás. Skôr sa usilujú o intenzívnejší kontakt s vyučujúcimi, o konzultácie, o prístup k odbornej literatúre súvisiacej s predmetom štúdia a pod. To je pre mňa signálom záujmu o kvalitné vzdelanie a riadne ukončenie štúdia. Vy končíte svoje štúdium plnením presne takých istých podmienok ako Vaši kolegovia pred rokom a ako Vaši kolegovia (ak sa niečo podobné ako teraz nezopakuje) o rok. Spomínaná zmena formy štátnych záverečných skúšok, umožnená zákonom, platí totiž len v mimoriadnej situácii. Práve preto nebude môcť nikto v budúcnosti spochybniť Váš výsledok štúdia a Váš vysokoškolský diplom.

Držím Vám všetkým palce a prajem úspešné ukončenie štúdia.

V Trnave: 1. mája 2020      prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
                                       rektor