Skočiť na hlavný obsah

Vnútorný systém kvality

„Smerovať TU k najvyššej univerzitnej úrovni, preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi univerzitami, trvalým zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania a zlepšovaním systému manažérstva kvality prostredníctvom vnútorného systému zabezpečovania kvality na TU“

(Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020,  oblasť „Vnútorný systém zabezpečovania kvality“ cieľ č. 6)

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém kvality“) je súborom princípov, pravidiel a postupov formalizovaných záväzne v strategických dokumentoch i  vnútornej legislatíve a implementovaných v štruktúrach a procesoch Trnavskej univerzity v Trnave, ktorými univerzita preukazuje prevzatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania a jej kontinuálne zlepšovanie v súlade s požiadavkami národných i európskych štandardov kvality, resp. pri napĺňaní svojho poslania i nad ich rámec.

Prevzatie primárnej zodpovednosti znamená najmä, že stratégie a princípy zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj jeho štruktúry (orgány) a procesy previazané do koherentného celku uisťujú zainteresované strany – Trnavskú univerzitu, jej vedenie, učiteľov, zamestnancov, uchádzačov o štúdium, študentov, absolventov, partnerov, zamestnávateľov a verejnosť, že kvalitu poskytovaného vzdelávania zabezpečuje a hodnotí univerzita odborne, nestranne a transparentne a tak, aby boli splnené ich opodstatnené očakávania týkajúce sa zabezpečovania kvality hlavných činností.

Pravidelným monitorovaním a vnútorným hodnotením procesov v oblasti vzdelávania, tvorivých činností i súvisiacich činností a ich kvality so zapojením zainteresovaných strán a následným prijímaním opatrení Trnavská univerzita v Trnave podporuje rozvoj kultúry kvality vysokoškolského vzdelávania smerom do vnútra inštitúcie i navonok.

Vnútorný systém kvality je zameraný na dosahovanie strategických cieľov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) a jej fakúlt obsiahnutých v dlhodobom zámere TU uplatňovaním nasledovných princípov zabezpečovania kvality:

 1. Primárna zodpovednosť vysokej školy za rozvoj kultúry kvality na všetkých jej súčastiach, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch
 2. Dosahovanie vynikajúcich výsledkov a kontinuálne zlepšovanie činností univerzity v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a podporných činností
 3. Previazanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania s dlhodobým zámerom univerzity
 4. Realizovanie vnútorného hodnotenia, ktoré sa uskutočňuje predbežne, priebežne a následne a je založené na vhodnom prepojení metódy samohodnotenia, spätnej väzby a vyhodnotenia relevantných dát
 5. Rozhodovanie na základe faktov s orientáciou na výsledky
 6. Procesný prístup riadenia
 7. Vodcovstvo
 8. Vzdelávanie orientované na študenta
 9. Zapojenie študentov a externých zainteresovaných strán do zabezpečovania kvality
 10. Previazanie vzdelávania a tvorivých činností
 11. Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností
 12. Ochrana proti intolerancii a diskriminácii študentov, zamestnancov a uchádzačov
 13. Efektívne a transparentné mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov
 14. Zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky
 15. Vzájomne prospešné vzťahy so zainteresovanými stranami
 16. Pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému smerujúce  k dosahovaniu strategických cieľov
 17. Transparentnosť k formalizovaným politikám a procesom vnútorného hodnotenia, ktoré sa vykonáva podľa jasne stanovených pravidiel a kritérií, vo všetkých fázach je jasne zdokumentované a jeho výstupy sú ľahko prístupné verejnosti
 18. Zaručenie súladu a dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov univerzity
 19. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vychádza z medzinárodne uznávaných postupov
 20. Stabilizovanie a rozvíjanie výskumného charakteru univerzity s jej vedecko-výskumným impaktom na domáce vysokoškolské prostredie a jeho štruktúry a jej internacionalizácia v rozvíjaní partnerstiev prostredníctvom bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce, medzinárodných grantových výziev a konzorcionalizácie.
 21. Implementovanie funkčného mechanizmu zabezpečovania vnútorného systému kvality s cieľom zvyšovať mieru a úroveň poskytovania vysokoškolského vzdelávania tretieho stupňa s nadväznosťou na plnenie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a naň nadväzujúce habilitačné a inauguračné konania v odboroch, zodpovedajúcich vedecko-výskumnej definícii univerzity.

 

Miľníky z kontinuálneho vytvárania VSK TU:

2009 - 2011

 • Analytické aktivity s cieľom identifikácie oblastí zlepšovania do akčných plánov  a stanovenia kľúčových indikátorov týchto kritických oblastí

2013

 • Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF
 • Získanie značky Európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label) a značky doplnku k diplomu (Diploma Supplement – DS label).

2014

 • Schválenie a implementácia smernice Trnavskej univerzity v Trnave č.1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU vTrnave
 • Zriadenie Rady kvality

2015

 • Zriadenie Oddelenia pre analýzu a stratégiu v oblasti zabezpečovania kvality
 • Prvé zapojenie Trnavskej univerzity v Trnave do medzinárodného hodnotenia U-Multirank
 • Získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF pre TU od 20.7.2015 na obdobie dvoch rokov

2016

 • Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF
 • Ocenenie pre Trnavskú univerzitu v Trnave za víťazstvo v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórií C „Organizácie verejného sektora“

2017 - 2018

 • Vnútorná samohodnotiaca správa

2019

 • 1. miesto v  medzinárodnom multi-dimenzionálnom rebríčku U-Multrirank v rámci rebríčka zapojených univerzít zo Slovenska v zoradení podľa prednastavených vybraných kritérií platformou U-Multirank
 • Príprava aktualizovaného inovovaného modelu riadenia a hodnotenia kvality na TU v rovine obsahovej a procedurálnej

2020

 • Zriadenie Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rada pre vnútorné hodnotenie kvality“) v rámci legislatívnych zmien a na ne nadväzujúcich právne záväzných dokumentov
 • Schválenie štatútu rady pre vnútorné hodnotenie kvality

2021

 • Schválenie rokovacieho poriadku rady pre vnútorné hodnotenie kvality a prvé zasadanie rady

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „vnútorný systém kvality“) aktuálne prechádza procesom zosúlaďovania s požiadavkami zákona č. 269/2018 z. z. o zabezpečovaní vysokoškolského vzdelávania a akreditačnými štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

Súvisiace legislatívne dokumenty, dokumenty SAAVŠ a Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU budú zverejňované na nasledujúcich odkazoch:

 • Zákony a vyhlášky
 • Dokumenty SAAVŠ
 • Dokumenty Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania
 • Interné materiály TU

Zákony a vyhlášky

Kompletný zoznam zákonov pre vysoké školy: https://www.minedu.sk/12284-sk/zakony/

Kompletný zoznam vyhlášok MŠVVaŠ pre vysoké školy: https://www.minedu.sk/12275-sk/vyhlasky/

Dokumenty SAAVŠ

Dokumenty Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania

Interné materiály