Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vnútorný systém kvality

„Smerovať TU k najvyššej univerzitnej úrovni, preukázateľne porovnateľnej s renomovanými európskymi univerzitami, trvalým zvyšovaním kvality vysokoškolského vzdelávania a zlepšovaním systému manažérstva kvality prostredníctvom vnútorného systému zabezpečovania kvality na TU“

(Dlhodobý zámer Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020,  oblasť „Vnútorný systém zabezpečovania kvality“ cieľ č. 6)

Trnavská univerzita v Trnave má vytvorený vnútorný systém kvality na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl, konkrétne podľa:

- európskych noriem a štandardov (ESG),
- všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
- kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality,
- kritérií komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF (The Common Assessment Framework),
- kritérií ratingových agentúr,
- smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS label) a značky doplnku k diplomu (Diploma Supplement – DS label).

Vnútorný systém kvality Trnavskej univerzity v Trnave (Trnave (ďalej len VSK TU“) podporuje dosahovanie strategických cieľov univerzity a jej fakúlt,  je zameraný na priebežné posilňovanie spätnej väzby medzi zúčastnenými stranami, zviditeľňovania zámerov a výsledkov univerzity a jej fakúlt a zahŕňa zapájanie študentov, zamestnávateľov, ako aj ďalších zainteresovaných strán na hodnotení kvality. Tento systém je transparentný, pružný, otvorený a nadstavený na sústavné zdokonaľovanie kvality.

Oblasť politiky a postupov kvality na TU je zameraná na:

  • Prepojenie vzdelávania a výskumu
  • Tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov
  • Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov
  • Monitorovanie a hodnotenie predmetov
  • Kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu formou hospitácií
  • Dotazníkové prieskumy názorov relevantných cieľových skupín v oblasti vzdelávania:
    • študentov
    • absolventov
    • zamestnancov
  • Hodnotenie študentov
  • Hodnotenie pedagógov
  • Monitorovanie a hodnotenie  kvality v oblasti vedy a výskumu
  • Monitorovanie a hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce
  • Podpora študentov a zapojenie študentov do vnútorného systému kvality
  • Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov
  • Zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch

Politiky a postupy VSK TU sú podrobne rozpracované v Smernici rektora  TU č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

VSK TU zaväzuje všetky fakulty a univerzitné pracoviská:
- v aplikačnej rovine napĺňať stanovené ciele v súlade so špecifikami pracovísk,
- pravidelne, minimálne  raz za kalendárny rok,  vyhodnocovať svoju činnosť z hľadiska napĺňania cieľov vnútorného systému kvality,
- prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality.