E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

UniRank 2019: Trnavská univerzita v prvej tretine rebríčka slovenských univerzít

Podľa výsledkov za rok 2019 v  hodnotení UniRank sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila v prvej tretine z rebríčka slovenských univerzít, keď obsadila 11. miesto z 34. Z pohľadu humanitne zameraných univerzít dosiahla v rebríčku popredné umiestnenie.

UniRank™  je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od v iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie kurzov v dennej, externej alebo dištančnej forme.

Najlepšou univerzitou vo svete je podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ Univerzita v Aucklande.

Trnavská univerzita na vyzvanie organizátora rankingu realizuje po prvýkrát aktualizáciu údajov v inštitucionálnom dotazníku pre zapojenie sa do rebríčka aj v budúcom roku. Nie všetky dáta boli zahrnuté do edície 2019 (vlastné ubytovacie zariadenie, existencia centra podpory študentov), preto je v nadchádzajúcom období možné očakávať ďalšie zlepšenie umiestnenia.

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™:

1. Univerzita Komenského, Bratislava
2.Slovenská technická univerzita, Bratislava
3. Technická univerzita, Košice
4. Žilinská univerzita, Žilina
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
6. Prešovská univerzita v Prešove
7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
8. Ekonomická univerzita, Bratislava
9. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
10. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
11. Trnavská univerzita, Trnava
12. Technická univerzita, Zvolen
13. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košicie
14. Katolícka univerzita, Ružomberok
15. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
16. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
17. Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
18. Paneurópska vysoká škola, Bratislava
19. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
20. Univerzita J. Selyeho, Komárno
21. Akadémia umení, Banská Bystrica
22. Vysoká škola múzických umení, Bratislava
23. Vysoká škola podnikania ISM Slovakia, Prešov
24. Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle
25. Stredoeurópska vysoká škola, Skalica
26. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
27. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava
28. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
29. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice
30. Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
31. Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
32. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica
33. Vysoká škola Fresenius, Banská Bystrica
34. Akadémia médií, Bratislava

Adriana Krupová
Koordinátorka pre kvalitu TU