Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Udelenie titulu DOCTOR HONORIS CAUSA

Vo štvrtok, dňa 15 júna 2017 udelí prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave titul ,,doctor honoris causa“ Dr. h. c. prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc., významnému slovenskému historikovi a vedcovi za celoživotné dielo, ktorým zásadným spôsobom zasiahol do rozvoja historických disciplín na Slovensku. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady jej fakúlt sa bude konať v aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí 1 v Trnave o 11.00 hod.

 

Prof. Marsina pracuje na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Do histórie slovenskej vedy za zapísal najmä dielom Slovenský diplomatár pod názvom „Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I.-II. Metodologicky sa Slovenský diplomatár stal vzorovým pre podobné práce doma a ďalších európskych krajinách, kde vyvolal pozitívny ohlas.

Svojim odborným profilom prof. Richard Marsina stál a aktívne pomáhal utvárať také vedecké inštitúcie, ako sú Slovenský národný archív (predtým Štátny slovenský ústredný archív), Oddelenie starších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, obnovený Historický odbor Matice slovenskej. Stál tiež ako spoluzakladateľ pri obnovení Trnavskej univerzity v Trnave. Okrem zriadenia tunajšieho odborného historického pracoviska pôsobil pri počiatkoch zriadenia Slovenského historického ústavu, vedecko-výskumného pracoviska Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2004, ktorého cieľom je (ako jediného vysokoškolského vedeckého pracoviska na Slovensku) systematickým spôsobom skúmať a kritickým spôsobom vydávať slovacikálne historické pramene z Vatikánskeho tajného archívu.

Za celoživotné dielo mu bolo z rúk prezidenta Slovenskej republiky udelené v roku 2004 štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy.