Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

Rektor Trnavskej univerzity pozýva akademickú obec Trnavskej univerzity v Trnave na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady TU, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2019 o 13:00 v aule Pazmaneum na Univerzitnom nám. č. 1 v Trnave. Počas slávnostného zasadnutia bude dvom významným osobnostiam udelený titul doctor honoris causa (Dr. h. c.).

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD. získa čestný doktorát za významný prínos pre rozvoj sociálnej práce na Slovensku s osobitným zreteľom na pozitívny vplyv na rozvoj odboru Sociálna práca na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce od počiatkov jej založenia. Je profesorom v odbore Sociálna práca na Ostravskej univerzite. Jedným z výsledkov jeho úzkej spolupráce s Trnavskou univerzitou je pozvanie Trnavskej univerzity k založeniu European Research Institute for Social Work sosídlom v Ostrave. Taktiež sa pričinil k akreditovanému Joint Degree, ktorého účastníci sú Trnavská univerzita a Campus Wien.

Prof. Dr. Danielovovi J. Westovi, JR. PhD. Dr.h.c. bude udelený titul za dlhodobú odbornú a vedeckú podporu akademikov a študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, za rozvoj spolupráce medzi študentami, za sprostredkovanie nových myšlienok a za ľudské a priateľské vzťahy, ktoré pretrvali viac ako dvadsať rokov. Prof. West je profesorom v odbore Manažment verejného zdravotníctva na University of Scranton Pennsylvania, USA. Aktuálne spolupracuje s Trnavskou univerzitou na vytvorení akreditovaného spoločného e-learningového programu.

Pozvánka