Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Udelenie čestného titulu doctor honoris causa

Na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady 20. mája 2019 v aule Pazmaneum v Trnave, udelil rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid dvom významným osobnostiam titul doctor honoris causa (Dr. h. c.).

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD. získal čestný doktorát za významný prínos pre rozvoj sociálnej práce na Slovensku s osobitným zreteľom na pozitívny vplyv na rozvoj odboru Sociálna práca na Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce od počiatkov jej založenia. Je profesorom v odbore Sociálna práca na Ostravskej univerzite. Jedným z výsledkov jeho úzkej spolupráce s Trnavskou univerzitou je pozvanie Trnavskej univerzity k založeniu European Research Institute for Social Work sosídlom v Ostrave. Taktiež sa pričinil k akreditovanému Joint Degree, ktorého účastníci sú Trnavská univerzita a Campus Wien.

Prof. Dr. Danielovovi J. Westovi, JR. PhD. Dr.h.c. bol udelený titul za dlhodobú odbornú a vedeckú podporu akademikov a študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, za rozvoj spolupráce medzi študentami, za sprostredkovanie nových myšlienok a za ľudské a priateľské vzťahy, ktoré pretrvali viac ako dvadsať rokov. Prof. West je profesorom v odbore Manažment verejného zdravotníctva na University of Scranton Pennsylvania USA; podporuje jej jezuitské korene, rovnako ako aj na Trnavskej univerzite, s ktorou aktuálne spolupracuje na vytvorení akreditovaného spoločného e-learningového programu.

Obaja laureáti vyjadrili poďakovanie v nádeji, že projekty a spolupráca medzi univerzitami budú bohatým dedičstvom pre ďalšie genenerácie.

  

Pozvánka