E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

TU je signatárom Memoranda o spolupráci slovenských univerzít

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa v utorok 22. 10. 2019 uskutočnil slávnostný akt podpisu Memoranda slovenských univerzít. V ňom deväť univerzít - Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Technická univerzita vo Zvolene a Prešovská univerzita v Prešove - vyjadrilo vôľu „užšie spolupracovať v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej misie vysokých škôl“. Súčasne všetci signatári svojim podpisom „deklarujú svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských univerzít, ktoré bude združovať univerzity okolo geografického stredu Európy.“ Pripravované konzorcium vytvorí predpoklady pre lepšie postavenie jeho členov v medzinárodných akademických rankingoch, medzinárodnej a úniovej spolupráci, ako aj navýšenie ich finančných zdrojov. Zúčastnené univerzity dnes reprezentujú „50 tisíc študentov a 4 tisíc tvorivých zamestnancov. Výsledky vo vede a výskume dokumentuje viac ako 8 000 vedeckých publikácií evidovaných za ostatných 5 rokov v databáze Web of Science“.

V mene Trnavskej univerzity v Trnave podpísal Memorandum o spolupráci slovenských univerzít rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc.