Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Trnava 1238 - 2018 ...úspešný európsky príbeh...

V tomto roku si pripomíname 780. výročie udelenia mestských práv Trnave uhorským kráľom Belom IV. To bol aj dôvod na zorganizovanie medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Trnava 1238 – 2018, ktorá sa konala v dňoch 25. a 26. septembra 2018 na pôde Trnavskej univerzity v Trnave. Na jej organizovaní sa podieľali Štátny archív v Trnave, mesto Trnava a Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci so Spolkom trnavských historikov SHS pri SAV – TYRNAVIA a Ústavom dejín Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferenciu slávnostne otvorili riaditeľka Štátneho archívu v Trnave PhDr. Júlia Ragačová, predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, zástupca primátora mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík a prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., prorektor Trnavskej univerzity pre vedeckú a umeleckú činnosť.

Počas prvého dňa konferencie zaznelo osem príspevkov, v rámci ktorých sa prítomní dozvedeli o privilégiu z roku 1238, protomestských sídliskách, verejných notároch v období 15. a 16. storočia, ako aj o tom, aká bola podoba mesta a jeho obyvateľstva v roku 1538, t.j. 300 rokov po udelení privilégia. Druhý blok rokovania priniesol poznatky o výstavbe univerzitného areálu v Trnave, o majerskom hospodárení mesta v polovici 18. storočia, o prepojení mesta a tunajšieho kláštora a o polstoročnej spolupráci Štátneho archívu v Trnave so Štátnym okresným archívom Břeclav so sídlom v Mikulově. Prvý deň konferencie bol zakončený slávnostným spoločenským stretnutím účastníkov.

Počas druhého rokovacieho dňa sa na rad dostali príspevky o trnavských dobrovoľných hasičoch, o spolkovej činnosti v Trnave v medzivojnovom období, či o zakladateľovi prvej ZOO v Trnave Kornelovi Mahrovi. Po prestávke nasledoval posledný, t.j. štvrtý blok prednášok, v rámci ktorých prednášajúci priniesli nové poznatky o trnavských podnikateľoch a reklame v období od konca 19. storočia až do konca prvej ČSR, o tunajšom Kovosmalte a o polstoročí činnosti Vojenského archívu v Trnave. Na záver celej konferencie navštívili účastníci jedinečnú výstavu v priestoroch Štátneho archívu v Trnave s názvom Trnava – osmičkový príbeh. Tu, okrem iného, mali možnosť vidieť privilégium kráľa Bela IV. udelené Trnave v roku 1238.

Možno povedať, že konferencia mala úspech a potvrdila, že aj regionálne dejiny sa dajú spracovávať nielen na interdisciplinárnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
Katedra histórie FF TU v Trnave

 

Program konferencie.