Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Teologická fakulta

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej už v tridsiatych rokoch pripravovala popri iných apoštolských podujatiach aj zriadenie teologického učilišťa pre rehoľných bohoslovcov. A tak 5. októbra 1941 oficiálne začal svoju činnosť Teologický inštitút svätého Alojza v Banskej Bystrici. Študovali na ňom bohoslovci jezuiti i misionári verbisti. Vonkajšie povojnové udalosti a pomery spôsobili, že Inštitút sa musel presťahovať najprv do Ružomberka a v roku 1949 do Trnavy. V noci z 13. na 14. apríla 1950 spolu s ostatnými rehoľníkmi boli sústredení aj profesori a poslucháči Inštitútu. No ani v nových ťažkých podmienkach sa činnosť Teologického inštitútu neskončila. Príprava mladých rehoľných bohoslovcov na kňazstvo pokračovala takými formami, aké boli v danej situácii možné. Keďže od roku 1950 nebola možná príprava odborníkov a pedagógov v zahraničí, Inštitút si musel sám vychovať mladých prednášajúcich a starať sa o ich odborný rast. V tomto období boli usporiadané aj odborné semináre, ktoré sa venovali problému ateizmu, pastoračným prioritám, rehoľnému právu, a semináre o duchovných cvičeniach.
 
V rokoch 1941–1949 študovalo na Teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej 49 rehoľníkov. V rokoch 1950–1990 to bolo 74 študentov.
     V roku 50. výročia založenia, 30. septembra 1991 Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku obnovil svoju verejnú činnosť. Na slávnostnom otvorení akademického roku 1991/92 sa zúčastnili provinciáli jezuitov, františkánov, kapucínov, redemptoristov a prodekan RKCMBF UK v Bratislave prof. ThDr. Anton Bagin. Prítomní boli aj viacerí profesori, ktorí pôsobili na Teologickom inštitúte v čase jeho prvého verejného účinkovania, ako aj v období tajného pôsobenia. Akademický rok 1994/95 sa začal slávnostným Veni Sancte 26. septembra 1994 v Trnave. Po slávnostnej sv. omši v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sa v budove Trnavského divadla konalo slávnostné začlenenie Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku do Trnavskej univerzity.
     Popri riadnom chode Teologického inštitútu intenzívne pokračovali prípravy na zriadenie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Akademický senát Trnavskej univerzity vyslovil na svojom zasadaní 22. 11. 1996 súhlas s návrhom rektora TU na zriadenie Teologickej fakulty TU. Akademický senát odsúhlasený návrh postúpil akreditačnej komisii vlády SR, ktorá na svojom zasadaní 5. 12. 1996 udelila súhlas na zriadenie Teologickej fakulty transformáciou Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej pri Trnavskej univerzite. Ministerstvo vydalo súhlas 30. 5. 1997, ktorý však bol doručený až 23.10.1997.
     Počas tohto obdobia prednášali na Teologickom inštitúte resp. Teologickej fakulte TU významní zahraniční profesori ako napr. : P. Emerich Coreth SJ, P. Vladimír Richter SJ z Innsbrucku, P. Ryszard Otowicz SJ z Varšavy, P. Michael Kolarcik SJ z Toronta, P. Marko Rupnik SJ z Ríma a Gerhard Viert z Viedne a ďalší.
     Od svojho vzniku fakulta zorganizovala 10. ročníkov sympózií Nová evanjelizácia, na ktorých sa aktívne zúčastňovali domáci aj zahraniční prispievatelia.
     Od akademického roku 1992/93 začal Teologický inštitút vydávať skriptá a učebné texty pre svojich poslucháčov, zároveň sa otvorila edícia zborníkov FIDES, v ktorých sa uverejňujú najlepšie seminárne práce študentov. Vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave vznikla edícia Dialógy, v ktorej sa publikujú habilitačné, dizertačné a licenciátne práce učiteľov.
     23. januára 1997 sa P. Ladislav Csontos SJ habilitoval na CMBF UK v odbore katolícka teológia. V nasledujúcich rokoch sa postupne habilitovali aj ďalší pedagógovia na našej fakulte, ktorá získala právo habilitácií a inaugurácií. V októbri 1997 bol P. Ladislav Csontos SJ zvolený a vymenovaný za prvého dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity.
     Od akademického roku 1999/2000 sa na našej fakulte otvorila Univerzita tretieho veku, ktorá poskytuje seniorom v troch ročníkoch najstručnejšie a najzákladnejšie biblické, dogmatické, teologické a spirituálne poznatky súčasnej teológie.
     Od akademického roku 2001/2002 fakulta začala poskytovať externé bakalárske štúdium Formácia a vedenie spoločenstiev. Prví absolventi tohto štúdia končili v roku 2004.
V roku 2004 fakulta prešla ďalšou, už v poradí treťou akreditáciou. Touto akreditáciou fakulte boli priznané práva aj v ďalšom novootvorenom študijnom programe Náuka o rodine. 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kostolná 1, P.O.BOX 173, 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-544 33 262
E-mail: sekretariat@tftu.sk
Stránka: http://www.tftu.sk