E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študenti poskytujú pomoc prostredníctvom Právnej kliniky

Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc medzi študentami práva a občanmi Trnavy. Študenti pod dozorom zodpovednej osoby v praxi aplikujú poznatky získané štúdiom, a občania Trnavy sa bezplatne zorientujú v základnej právnej stránke svojho problému a získajú informácie o ďalšom postupe pri jeho riešení. Poskytované sú iba základné informácie pre riešenie životných situácií, ktoré majú uľahčiť ďalšie rozhodovanie v danej veci. Študenti spolu s odborníkmi na klinike v závislosti od konkrétneho právneho problému pomáhajú občanom Trnavy hľadať riešenia aj cez spotrebiteľské združenia, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. v podobe možnosti spísať podanie do zápisnice priamo na súde, pokiaľ išlo o mimospory podľa Civilného mimosporového poriadku.