Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stretnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie s ministerkou Martinou Lubyovou

Zdroj:MŠVVaŠ SR

Na stretnutí, v pondelok 2. októbra, boli prediskutované aktuálne problémy vysokých škôl ako aj strategické zámery ministerstva. S ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou sa zúčastnili Rudolf Kropil - prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Karol Mičieta – viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Šmid – viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Témami rokovania bolo financovanie vysokých škôl a požiadavky rektorov vychádzajúcej z februárovej Deklarácie partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy každoročne navyšovať rozpočet vysokých škôl min. o 60 mil eur. Diskutovalo sa aj o dokumente Učiace sa Slovensko, ktorého nová verzia bola zverejnená ministerstvom v deň stretnutia a o nadväzujúcich legislatívnych zmenách. Ďalšou témou stretnutia bola vysokoškolská veda, jej financovanie a čerpanie štrukturálnych fondov, ako aj stav korekcií projektov vysokých škôl zo štrukturálnych fondov. SRK upozornila na kvalitatívny nárast výkonu vysokých škôl, ktorý súvisí s investíciami do vysokoškolskej vedecko-výskumnej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov, ale aj o potrebe prijať nový vysokoškolský zákon, ktorý zjednoduší riadenie vysokých škôl.