E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spoločné vyhlásenie rektorov a dekana trnavských vysokých škôl

Milé študentky, milí študenti,

uplynuli už viac než dva týždne od chvíle, kedy trnavské vysoké školy uzatvorili svoje ubytovacie a výučbové priestory a prešli na dištančný spôsob vyučovania. Keď sme tieto opatrenia prijímali, nedisponovali sme ešte centrálnymi, zo strany vlády Slovenskej republiky, adresovanými inštrukciami. Aj preto sme vtedy avizovali, že v režime prijatých mimoriadnych opatrení budeme asi dva týždne. Odvtedy sa však veci dramaticky zmenili a s nimi sa zmenila aj naša situácia. Nič sa však nezmenilo na skutočnosti, že čelní predstavitelia trnavských vysokých škôl – dvoch univerzít a jednej fakulty – spolu komunikujú a časť svojich krokov, predovšetkým tých, ktoré smerujú k študentom, aj koordinujú. V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že:

  1. Naše rozhodovanie je v súčasnej mimoriadnej situácii vo zvýšenej miere podriadené rozhodnutiam Centrálneho krízového štábu Slovenskej republiky.

  2. Vzhľadom na to nateraz nevieme adresne odpovedať na Vaše otázky, kedy sa vysoké školy vrátia k prezenčnej forme vyučovania a odkedy sa študenti budú môcť vrátiť do študentských domovov. Tomuto faktu aktuálne prispôsobujeme aj poplatkovú povinnosť pre ubytovaných.

  3. Prípadné zásahy do platného harmonogramu akademického roka sú na jednej strane v kompetencii každej vysokej školy, no súčasne spolu konzultujeme ich podobu tak, aby sa dokončenie akademického roka, skúšky či štátne záverečné skúšky na našich vysokých školách realizovali v súlade s platnou legislatívou, prípadnými inštrukciami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a s maximálnou ústretovosťou voči Vám, našim študentom.

  4. Sme pripravení na úrovni vedení našich vysokých škôl reagovať na Vaše otázky, žiadosti či pripomienky. Kontakty nájdete na webových stránkach svojich univerzít a fakulty.

  5. Veríme, že spoluprácou a vzájomnými konzultáciami budeme aj v situácii, ktorá je nová pre nás všetkých, prijímať rozhodnutia, ktoré nám ju umožnia úspešne prekonať.

 

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.        prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.          prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

    rektor UCM v Trnave                    dekan MTF STU v Trnave                    rektor TU v Trnave

 

 

V univerzitnom meste Trnava: 24. 3. 2020

 

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!