Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Otvorenie 28. akademického roka v novodobej histórii Trnavskej univerzity v Trnave sa konalo 30. septembra 2019. Začalo sa slávnostnou sv. omšou Veni Sancte, ktorej celebrantom bol prof. Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty. Kazateľom bol arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, ktorého ešte pred začatím slávnosti prijal vo svojej pracovni rektor univerzity prof. Bílik. Základným motívom a súčasne posolstvom homílie otca arcibiskupa bola sloboda názoru, rozhodnutia a osobnej voľby a ruka v ruke s tým problematika skutočných hodnôt ľudského a spoločenského života a ich aktuálna devalvácia či spochybňovanie. V tejto súvislosti Mons. Vasiľ niekoľkokrát zdôraznil zodpovednosť za prijaté osobné rozhodnutia i deklarované hodnoty a pôsobivo túto problematiku spojil aj s inštitucionálnou zodpovednosťou našej alma mater za otvorené prihlásenie sa k rešpektu a úcte voči kresťanským hodnotám a princípom. Po skončení svätej omše rektor univerzity osobne poďakoval Mons. Cyrilovi Vasiľovi za úprimné slová a za poctu, ktorú svojou prítomnosťou a kázňou preukázal Trnavskej univerzite v Trnave.

Slávnostný otvárací program pokračoval akademickou ceremóniou, počas ktorej vystúpil s prejavom rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc., ktorý následne ocenil deviatich študentov univerzity za jej výnimočnú reprezentáciu v oblasti vedeckých, študijných alebo voľnočasových aktivít. Ocenení boli: Bc. Katarína Lohazerová a Bc. Ivona Srncová z Filozofickej fakulty, Vanesa Chebeňová a Bc. Adriana Hojová z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Bc. Simona Salajová a Bc. Michal Tomin z Právnickej fakulty, Miroslava Heregová a Bc. Mária Liová z Pedagogickej fakulty a Samuel Opálka z Teologickej fakulty. S pôsobivým hudobným programom sa na slávnosti predstavili študentky Pedagogickej fakulty našej univerzity, ktoré svojim vystúpením zvýraznili slávnostný ráz celého podujatia.

ABU TT | Kázeň vladyku Cyrila Vasiľa SJ | MTT