Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor Trnavskej univerzity daroval výťažok z plesu

Zdroj: 
Kancelária rektora

Dňa 7. marca 2012 odovzdal rektor Trnavskej univerzity v Trnave  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., výťažok z 11. reprezentačného plesu Trnavskej univerzity v Trnave Detskému domovu v Trnave, v zastúpení pani riaditeľky Mgr. Zuzany Bartovičovej. Peňažný dar bol venovaný na doplňujúce vzdelávanie detí z Detského domova, so sídlom Botanická ulica č. 46, Trnava, konkrétne na celoročné kurzy cudzích jazykov. Pani riaditeľke zaželal do ďalšej náročnej a zodpovednej práce veľa elánu a síl.