Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor René Bílik začal funkčné obdobie

Zdroj: 
Kancelária rektora

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

dovoľte mi, aby som Vás všetkých, a to bez rozdielu aktuálneho funkčného, pracovného či akademického zaradenia, úprimne pozdravil v súvislosti s mojim nástupom do funkcie rektora našej alma mater. V mojej akademickej dráhe ide o jedno z kľúčových období, pretože je spojené s nesmiernym rešpektom voči tradícii Trnavskej univerzity v Trnave, voči statočnosti jej študentov a pracovníkov z pohnutých dní po znovuobnovení v deväťdesiatych rokoch minulého storočia i voči jej súčasnej pozícii medzi slovenskými univerzitami. Toto všetko odkazuje na ľudský obsah univerzitného organizmu, na spoločenstvo, ktoré je zomknuté okolo hodnotového obsahu, z ktorého vyrastá naše poslanie. Tým hodnotovým obsahom sú predovšetkým prirodzená zvedavosť a s ňou spojená túžba po poznaní a akademické slobody, ktorými disponujeme. Ruka v ruke s tým sa ako druhá strana tej istej mince dostáva do pozornosti aj zodpovednosť; za kvalitu poznania a poznatkov, za etický rozmer ich využívania, za všetky tie práva a slobody, za vedomie ich hraníc, za vedomie, že uplatňovanie mojich slobôd nesmie nijako zasiahnuť do slobôd, názorov či viery toho druhého. Poznanie, akademická a ľudská slušnosť, sloboda a zodpovednosť v slobode sú, som o tom presvedčený, jadrom, na ktorom stojí idea našej univerzity. Teším sa na nasledujúce obdobie, v ktorom, úprimne v to verím, budeme spoločne túto ideu napĺňať.

S úctou
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Trnava, 28.8.2019

 

Príhovor rektora pre návštevníkov webovej stránky truni.sk